Financijska izvješća

2023. godina

Financijski plan za 2023.godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (prilog 14)

Obrazloženje općeg dijela -7a

Obrazloženje posebnog dijela -7b IObrazloženje posebnog dijela -7b II

 

2022. godina

Financijski plan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Financijsko izvješće za 01-06 2022. godinu    (potpuno izvješće)

Financijsko izvješće za 2022. godinu (potpuno izvješće)
Bilješke uz financijski izvještaj za 2022. godinu (pdf) 

2021. godina

Financijski plan za 2021. godinu (xlsx)

Financijsko izvješće za 2021. godinu (potpuno izvješće)
Bilješke uz financijski izvještaj za 2021. godinu (pdf) 

2020. godina 
Financijsko izvješće za 2020. godinu (xls)
Bilješke uz financijski izvještaj za 2020. godinu (pdf) 

2019. godina 
Financijsko izvješće za 2018. godinu 
Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu 

2018. godina 
Financijsko izvješće za 2018. godinu 
Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu 

2017. godina 
Financijsko izvješće za 2017. godinu 
Bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu

2016. godina 
Financijsko izvješće za 2016. godinu 
Bilješke uz financijski izvještaj za 2016. godinu

2015. godina
Obrazac BIL za 2015.godinu 
Obrazac PR-RAS za 2015.godinu 
Obrazac P-VRIO za 2015.godinu 
Obrazac RASF za 2015.godinu 

2014. godina
Stanje bilance na dan 31.12.2014 
Izvještaj o prihodima i rashodima na dan 31.12.2014 
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveze na dan 31.12.2014