Suci i sudski savjetnici

     Ministarstvo pravosuđa je Odlukom o određivanju broja sudaca u Općinskim sudovima od 25. rujna 2018. godine temeljem Zakona o sudovima za Općinski sud u Koprivnici odredilo predsjednika suda i 15 (petnaest) sudaca.

     Sud je na dan 01. rujna 2021. godine popunjen sa 14 sudaca i predsjednicom suda. 

     Državno sudbeno vijeće u skladu s Ustavom i samostalno odlučuje o imenovanju, napredovanju, premještaju, razrješenju i stegovnoj odgovornosti sudaca i predsjednika sudova. Sudačka dužnost je stalna. Suci imaju imunitet u skladu sa Zakonom.

      U Općinskom sudu u Koprivnici osnovana su tri sudska odjela i to:

  1. GRAĐANSKI,
  2. KAZNENI i
  3. PREKRŠAJNI


     Sudskim odjelom rukovodi predsjednik odjela, a u slučaju njegove spriječenosti njegov zamjenik. Predsjednici odjela utvrđuju se godišnjim rasporedom poslova. 

Suci Općinskog suda u Koprivnici: 

Marija Grgešić, predsjednica suda
Vesna Piškorec Kuzmić, 
predsjednica kaznenog odjela 
Darko Magdić,
Lidija Vuljak,
Draga Parag,
Marijana Jurenec,
Sonja Gundić-Biškup,
predsjednica građanskog odjela
Krešimir Pavlović, 
Dijana Jagar-Grloci,
Dario Kuzmić, voditelj Stalne službe u Đurđevcu,
Dubravka Miloloža,
Marija Knez
(privremeno premještena na rad u Općinski sud u Zadru)
Siniša Rajnović,
Jerko Bogdanić, zamjenik predsjednice suda
Augustina Muršić

Dubravka Končar-Brodarić. 


Kodeks sudačke etike


Etička načela i pravila ponašanja sudaca radi očuvanja dostojanstva i ugleda sudačke dužnosti koja proizlaze iz prava i dužnosti suca propisana Zakonom o sudovima utvrđena su u posebnom aktu: Kodeksu sudačke etike.
Kodeks sudačke etike donesen je na sjednici Vijeća predsjednika svih sudačkih vijeća Republike Hrvatske 26. listopada 2006., a Udruga Hrvatskih sudaca donijela je Naputak za primjenu Kodeksa sudačke etike.
4. veljače 2016. Vijeće predsjednika svih sudačkih vijeća Republike Hrvatske u okviru provedbe Aktivnosti uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. – 2020. donijelo je Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike.
• Kodeks sudačke etike
• Naputak za primjenu Kodeksa sudačke etike
• Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike 


U Općinskom sudu u Koprivnici zaposlena su tri viša sudska savjetnika i jedan viši sudski savjetnik specijalist. 


Prema čl. 110. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18)

"(1) Sudski savjetnici, viši sudski savjetnici i viši sudski savjetnici – specijalisti sudjeluju u suđenju i ovlašteni su samostalno provoditi određene sudske postupke, ocjenjivati dokaze i utvrđivati činjenice.
(2) Na temelju tako provedenog postupka sudski savjetnik, viši sudski savjetnik i viši sudski savjetnik - specijalist podnosi sucu, kojeg na to ovlasti predsjednik suda, nacrt na temelju kojeg sudac donosi odluku. Po ovlaštenju suca sudski savjetnik, viši sudski savjetnik odnosno viši sudski savjetnik - specijalist objavljuje tako donesenu odluku.
(3) Ako sudac ne prihvati nacrt koji mu je podnio sudski savjetnik, viši sudski savjetnik odnosno viši sudski savjetnik - specijalist, sam će provesti postupak.
(4) Sudski savjetnici, viši sudski savjetnici odnosno viši sudski savjetnici - specijalisti ovlašteni su na provođenje postupka i predlaganje nacrta odluka u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka:
1. u parničnim postupcima u sporovima za isplatu novčane tražbine ili naknadu štete u kojima vrijednost predmeta spora ne prelazi 100.000,00 kuna te u trgovačkim sporovima u kojima vrijednost predmeta spora ne prelazi 500.000,00 kuna,
2. u radnim sporovima proizašlim iz kolektivnih ugovora,
3. u upravnim sporovima u kojima se odlučuje o tužbama u predmetima koji se rješavaju na temelju pravomoćne presude donesene u oglednom sporu, o tužbama protiv postupanja ili zbog propuštanja postupanja javnopravnog tijela i u upravnim sporovima u kojima vrijednost predmeta spora ne prelazi 100.000,00 kuna,
4. u ovršnim postupcima,
5. u ostavinskim postupcima,
6. u zemljišnoknjižnim postupcima,
7. u prekršajnim postupcima,
8. u izvanparničnim postupcima, osim u postupcima oduzimanja poslovne sposobnosti, razvrgnuća suvlasničke zajednice, uređenja međa i postupcima prema Obiteljskom zakonu,
9. u registarskim postupcima,
10. u skraćenim stečajnim postupcima,
11. o troškovima sudskih postupaka.
(5) Sudski savjetnici, viši sudski savjetnici odnosno viši sudski savjetnici - specijalisti ovlašteni su na postupanje i donošenje odluka u pojedinim postupcima kada je to propisano posebnim zakonima.
(6) U drugostupanjskom postupku i postupku po izvanrednim pravnim lijekovima sudski savjetnici, viši sudski savjetnici i viši sudski savjetnici - specijalisti izvještavaju o stanju spisa i pripremaju nacrt odluke. "