Unutarnje ustrojstvo

UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA

Članak 3.

Unutarnje ustrojstvo suda utvrđeno je u skladu s odredbama glave III. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17), osim ustrojstva zemljišnoknjižnog odjela na čije se ustrojavanje primjenjuje Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišnoknjižni poslovnik) ("Narodne novine broj 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10), te se poslovi u sudu obavljaju u slijedećim ustrojstvenim jedinicama:

  1. Sudska pisarnica
  2. Ured predsjednika suda
  3. Stalna služba u Đurđevcu
  4. Zemljišnoknjižni odjel

 

 

Sudska pisarnica

Članak 4.

            U sudskoj pisarnici obavljaju se uredski poslovi u sudu:

  • poslovi evidencije spisa kroz upisnike koristeći informacijski sustav koji je u primjeni u poslovanju suda      
  • sve druge uredske radnje na predmetima od zaprimanja do završetka sudskog postupanja, sukladno važećim propisima i odredbama Sudskog poslovnika.

 

Članak 5.

            Radom sudske pisarnice upravlja upravitelj sudske pisarnice koji skrbi za uredno i pravodobno obavljanje svih uredskih poslova, te obavlja nadzor nad radom voditelja posebnih sudskih pisarnica. 

            Upravitelj sudske pisarnice obavlja raspored administrativnih referenata – sudskih zapisničara u građanskim referadama i administrativnih referenata – upisničara na građanskom upisniku, sudskih referenta – sudskih ovršitelja.

            Poslovi u sudskoj pisarnici obavljaju se u skladu sa zakonom i odredbama Sudskog poslovnika.

 

Članak 6.

            U Općinskom sudu u Koprivnici ustrojene su posebne sudske pisarnice, kaznena i prekršajna kojima upravljaju voditelji navedenih pisarnica pod nadzorom upravitelja sudske pisarnice i predsjednika suda.

          Voditelj kaznene pisarnice obavlja raspored administrativnih referenata – sudskih zapisničara u kaznenim referadama i administrativnih referenata – upisničara na kaznenom upisniku, koristeći informacijski sustav koji je u primjeni u poslovanju suda.

            Poslovi u kaznenoj pisarnici obavljaju se u skladu sa zakonom i odredbama Sudskog poslovnika.

          Voditelj prekršajne pisarnice obavlja raspored administrativnih referenata – sudskih zapisničara u prekršajnim referadama i administrativnih referenata – upisničara na prekršajnom upisniku, koristeći informacijski sustav koji je u primjeni u poslovanju suda.

            Poslovi u prekršajnoj pisarnici obavljaju se u skladu sa zakonom i odredbama Sudskog poslovnika.

 

Ured predsjednika suda

Članak 7.

            Ured predsjednika suda čini:

a) Pisarnica sudske uprave

b) Pododsjek materijalno-financijskog poslovanja u sudu

c) Odjeljak izvršenja sankcija

d) Odjeljak pomoćno-tehničkih poslova

 

a) Pisarnica sudske uprave

Članak 8.

            Poslovi sudske uprave obavljaju se u uredu predsjednika suda.

U uredu predsjednika suda obavljaju se ovi poslovi: vođenje upisnika za predmete sudske uprave i čuvanje priručne arhive, čuvanje arhive ureda predsjednika suda, prijam službenika i namještenika, vođenje evidencije o sucima, službenicima i namještenicima, vođenje popisa vježbenika i osoba na praksi, vođenje popisa sudaca porotnika, vođenje popisa ili registra stalnih sudskih vještaka, tumača i procjenitelja, vođenje putnog dnevnika i popisa o udaljenosti pojedinih mjesta od sjedišta suda (daljinar), vođenje ili praćenje sudske statistike i praćenja upravljačkih izvješća o radu suda i sudaca, pozivanje na rasprave i raspoređivanje sudaca porotnika, postupanje po zahtjevu za suđenje u razumnom roku, primanje i čuvanje općih punomoći, izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, izdavanje uvjerenja da se ne vodi prekršajni postupak, poslovi informatičke potpore radu suda i ostali poslovi koje odredi predsjednik suda odnosno Ministarstvo pravosuđa.

 

Članak 9.

            U obavljanju poslova sudske uprave predsjedniku suda pomažu sudac određen godišnjim rasporedom poslova (zamjenik predsjednika suda), predsjednici odjela, voditelj stalne službe, suci, upravitelj pisarnice sudske uprave, upravitelj sudske pisarnice, voditelji posebnih sudskih pisarnica

(kaznene i prekršajne) i sudski službenici odnosno osoba koju za to ovlasti predsjednik suda godišnjim rasporedom poslova

            Predsjednika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti u obavljanju poslova sudske uprave zamjenjuje sudac određen godišnjim rasporedom poslova (zamjenik predsjednika suda).

 

Članak 10.

Pomoćno-tehnički poslovi tj poslovi dostave po državnim tijelima i poduzećima te mjesna dostava pismena fizičkim osobama, poslovi manjih popravaka, poslovi arhiva, manji poslovi vezani uz održavanje zgrada, opreme, zatim poslovi čišćenja sudskih zgrada (na adresi Hrvatske državnosti 5 i Hrvatske državnosti 5a) i ostali poslovi obavljaju se pod nadzorom upravitelja pisarnice sudske uprave  i predsjednika suda.

 

b) Pododsjek materijalno financijskog poslovanja u sudu

 

Članak 11.

Materijalno-financijski pododsjek Općinskog suda u Koprivnici obavlja materijalno-financijske poslove za Općinski sud u Koprivnici.

            Materijalno-financijski poslovi obavljaju se u pododsjeku pod neposrednim nadzorom predsjednika suda. Radom materijalno-financijskog pododsjeka upravlja voditelj pododsjeka računovodstvenih poslova.

 

c ) Odjeljak izvršenja sankcija

 

Članak 12.

            U Odjeljku izvršenja sankcija obavljaju se poslovi vezani uz izvršenje prekršajnih sankcija, poslovi vezani uz troškove prekršajnog postupka, te drugi poslovi vezani uz poslove izvršenja pod neposrednim nadzorom voditelja Odjeljka za izvršenje sankcija. 

d ) Odjeljak pomoćno-tehničkih poslova

Članak 12.a

           U Odjeljku pomoćno-tehničkih poslova obavljaju se poslovi redovitog održavanja prostorija suda, opreme i sredstava suda, održavanja službenih vozila, upravljanja motornim vozilima, poslovi telefoniste, portira, dostave sudskih pismena te drugi pomoćno-tehnički poslovi pod neposrednim nadzorom voditelja Odjeljka pomoćno-tehničkih poslova.

3. Stalna služba u Đurđevcu

 

Članak 13.

            Osim u matičnom sudu sukladno odluci Ministarstva pravosuđa od 24. svibnja 2018. godine osnovana je u gradu Đurđevcu Stalna služba Općinskog suda u Koprivnici na adresi: Đurđevac, Ulica Đure Basaričeka 12.

 

Članak 14.

Poslovi u Stalnoj službi u Đurđevcu obavljaju se u slijedećim ustrojstvenim jedinicama:

 

a) Posebna sudska pisarnica Stalne službe u Đurđevcu

b) Zemljišnoknjižni odjel Stalne službe u Đurđevcu

 

a) Posebna sudska pisarnica Stalne službe u Đurđevcu

 

Članak 15.

            Posebna sudska pisarnica Stalne službe u Đurđevcu ustrojena je sukladno čl. 21. točka 3. Sudskog poslovnika.

            Pismena i podnesci koji se odnose na Stalnu službu u Đurđevcu primaju se u posebnoj sudskoj pisarnici Stalne službe u Đurđevcu.

            U posebnoj sudskoj pisarnici Stalne službe u Đurđevcu obavljaju se uredski poslovi:

  • poslovi evidencije spisa kroz upisnike koristeći informacijski sustav koji je u primjeni u poslovanju suda,
  • sve druge uredske radnje na predmetima od zaprimanja do završetka sudskog postupanja, sukladno važećim propisima i odredbama Sudskog poslovnika.
  • pomoćno-tehnički poslovi tj poslovi dostave po državnim tijelima i poduzećima te mjesna dostava pismena fizičkim osobama, poslovi manjih popravaka, poslovi arhiva, manji poslovi vezani uz održavanje zgrade, opreme, zatim poslovi čišćenja zgrade u kojoj je smještena Stalna služba u Đurđevcu i ostali poslovi obavljaju se pod nadzorom voditelja Stalne službe u Đurđevcu i predsjednika suda.

 

Članak 16.

Radom posebne sudske pisarnice Stalne službe u Đurđevcu upravljaju upravitelj sudske pisarnice i voditelji posebnih sudskih pisarnica, koji skrbe za uredno i pravodobno obavljanje uredskih poslova, te pomoćno-tehničkih poslova i nadziru korištenje informacijskog sustava koji je u primjeni u poslovanju suda, a pod nadzorom voditelja Stalne službe u Đurđevcu i predsjednika suda.

            Poslovi u posebnoj sudskoj pisarnici u Stalnoj službi u Đurđevcu obavljaju se u skladu sa zakonom i Sudskim poslovnikom.

 

 

b) Zemljišnoknjižni odjel Stalne službe u Đurđevcu

 

Članak 17.

            U zemljišnoknjižnom odjelu Stalne službe u Đurđevcu obavljaju se poslovi zaprimanja podnesaka, sastavljanja izvještaja o knjižnom stanju, poslovi stavljanja plombe, odlučivanja (donošenja svih vrsta rješenja i nacrta rješenja), poslovi provedbe upisa, poslovi izdavanja izvadaka, prijepisa i potvrda, primanje stranaka, poslovi otpravka spisa i ostali poslovi (brisanje plombe, pregled zemljišnih knjiga bez izdavanja zemljišnoknjižnih izvadaka ili potvrda i davanje obavijesti strankama).

 

Članak 18.

Radom zemljišnoknjižnog odjela Stalne službe u Đurđevcu upravlja, vodi postupak i poslove voditelj zemljišnoknjižnog odjela Stalne službe u Đurđevcu pod neposrednim nadzorom zemljišnoknjižnog suca i predsjednika suda.

            Poslovi u zemljišnoknjižnom odjelu u Stalnoj službi u Đurđevcu obavljaju se u skladu sa Pravilnikom o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnom odjelu (zemljišnoknjižni poslovnik) (“Narodne novine” br. 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10) i Zakonom o zemljišnim knjigama (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13).

            Za rad zemljišnoknjižnog odjela Stalne službe u Đurđevcu neposredno su odgovorni službenici koji rade u zemljišnoknjižnom odjelu u stalnoj službi, voditelj zemljišnoknjižnog odjela stalne službe, zemljišnoknjižni sudac i predsjednik suda.

 

4. Zemljišnoknjižni odjel

 

Članak 19.

            U zemljišnoknjižnom odjelu matičnog suda obavljaju se poslovi zaprimanja podnesaka, sastavljanja izvještaja o knjižnom stanju, poslovi stavljanja plombe, odlučivanja (donošenja svih vrsta rješenja i nacrta rješenja), poslovi provedbe upisa, poslovi izdavanja izvadaka, prijepisa i potvrda, primanje stranaka, poslovi otpravka spisa i ostali poslovi (brisanje plombe, pregled zemljišnih knjiga bez izdavanja zemljišnoknjižnih izvadaka ili potvrda i davanje obavijesti strankama).

 

Članak 20.

Radom zemljišnoknjižnog odjela matičnog suda upravlja, vodi postupak i poslove voditelj zemljišnoknjižnog odjela matičnog suda pod neposrednim nadzorom zemljišnoknjižnog suca i predsjednika suda.

            Poslovi u zemljišnoknjižnom odjelu obavljaju se u skladu sa Pravilnikom o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnom odjelu (zemljišnoknjižni poslovnik) (“Narodne novine” br. 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05 i 60/10) i Zakonom o zemljišnim knjigama (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13).

            Za rad zemljišnoknjižnog odjela matičnog suda neposredno su odgovorni službenici koji rade u zemljišnoknjižnom odjelu matičnog suda, voditelj zemljišnoknjižnog odjela matičnog suda, zemljišnoknjižni sudac i predsjednik suda.