Zemljišnoknjižne napomene

Uknjžba Z
 • Popis potrebnih dokumenata za upis stvarnih i drugih prava (z) Uknjižba Darovanje:
Prijedlog (5x)
Ugovor o darovanju*
Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
Pristojba od 250,00 kn
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa
 • Fiducijarni prijenos:
Prijedlog (5x)
Ugovor ili sporazum solemniziran kod javnog bilježnika
Pristojba - oslobođena
 • Hipoteka:
Prijedlog (3x)
Ovjereni ugovor o kreditu*
Pristojba od 250,00 kn
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa

Ako je isprava javnobilježnički akt ili javnobilježnički solemnizirana, oslobođena je od pristojbe.
 • Kupoprodaja:
Prijedlog (5x)
Ugovor o kupoprodaji*
Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
Pristojba od 250,00 kn
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa
 • Ostavina:
Rješenje o nasljeđivanju - uknjižba se vrši službeno
Rješenje o nasljeđivanju sa klauzulom pravomoćnosti
Privremena mjera:
Vrši se službeno
Dokaz od strane suda (rješenje)
 • Zamjena:
Prijedlog (5x)
Ugovor o zamjeni*
Pristojba od 250,00 kn
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa
 • Dioba - razvrgnuće suvlasništva:
Prijedlog (5x)
Diobni ugovor*
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa
 • Etažiranje:
Prijedlog (5x)
Etažni elaborat potvrđen po nadležnom tijelu graditeljstva
Međusuvlasnički ugovor* (ako se radi o više suvlasnika)
Ovjereno očitovanje (ako se radi o jednom vlasniku)
Pristojba od 250,00 kn
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa
 • Pretvorba:
Prijedlog (5x)
Izvod iz registra Trgovačkog suda
Rješenje Hrvatskog fonda za privatizaciju
Riješenje o iskazu nekretnina
Pristojba 0d 250,00 kn
Uknjižba brisanje Z
 • Doživotnog uživanja:
Prijedlog (3x)
Smrtni list ili izjava o dobrovoljnom odricanju s izvršenom ovjerom potpisa
Pristojba od 50,00 kn
Malodobnosti:
Prijedlog (3x)
Rodni list ili osobna iskaznica
Pristojba od 50,00 kn
 • Zabilježbe spora:
Vrši se službeno ili po prijedlogu stranke
Prijedlog (3x)
Rješenje (Odluka suda)
Pristojba od 50,00 kn
 • Hipoteke:
Prijedlog (3x)
Izjava o brisanju ili brisovnom očitovanju s izvršenom ovjerom potpisa vjerovnika (ako pravnu osobu predstavlja fizička osoba onda se zahtijeva i potvrda iz registra Trgovačkog suda o ovlaštenju fizičke osobe)
Pristojba od 50,00 kn
Privremene mjere:
Dražbe:
Dražbenog ročišta:
Vrši se službenim putem
Zabilježba Z
Spora:
Prijedlog (3x)
Dokaz da se vodi postupak (kod suda ili drugog nadležnog tijela - primjerak tužbe s pečatom prijema Prijemne pisarnice)
Pristojba od 50,00 kn
Starateljstva:
Prijedlog (3x)
Rješenje Centra za socijalnu skrb s klauzulom pravomoćnosti
Pristojba od 50,00 kn
Ugovora o doživotnom uzdržavanju:
Prijedlog (3x)
Ugovor*
Pristojba od 50,00 kn
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa

Postupka za izdavanje suglasnosti za stjecanje prava vlasništva nekretnina na području RH pred Ministarstvom vanjskih poslova RH:
Kupoprodajni ugovor
Preslik zahtjeva za izdavanje suglasnosti radi stjecanja prava vlasništva na nekretnini zaprimljenog kod MVP RH (za strane državljane) primjerak s pečatom Prijemne pisarnice
Pristojba od 50,00 kn
ZK izvadak

Izdavanje zemljišno-knjižnog izvatka

Za izdavanje zemljišno-knjižnog izvatka naplaćuje se pristojba od 20,00 kn, koja se plaća u državnim biljezima.

Napomena

Sve isprave moraju biti dostavljene u izvorniku ili čitljivom, propisno ovjerovljenom prijepisu (osim domovnice i osobne iskaznice koje se prilažu u presliku, a izvornik se daje samo na uvid).

Ako Vas u postupku zastupa odvjetnik potrebno je priložiti uredno popunjenu odvjetničku punomoć (navesti vrstu radnje, broj spisa, prezime i ime stranaka).

Ako Vas zastupa opunomoćenik kod sklapanja pravnog posla obavezno je priložiti punomoć s izvršenom ovjerom potpisa osobe koja je izdala punomoć.

Temeljem odredbe članka 89.a Zakona o parničnom postupku - u zemljišnoknjižnom postupku glede ponošenja prijedloga za uknjižbu:

“Stranku kao punomoćnik može zastupati samo odvjetnik, ako zakonom nije drugačije određeno.
Stranku može kao punomoćnik zastupati osoba koja je s njome u radnom odnosu, ako je potpuno poslovno sposobna.
Stranku kao punomoćnik može zastupati srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug – ako je potpuno poslovno sposoban i ako se ne bavi nadripisarstvom.”

Ako nije sređeno ZK stanje i nije upisan Vaš pravni prednik potrebno je ispravama dokazati neprekinuti niz izvanknjižnih stjecanja do sebe. Kod odlučivanja o Vašem prijedlogu mjerodavno je ZK stanje u vrijeme kada je taj prijedlog stigao ZK odjelu.

Prije svakog raspolaganja, obavezno provjeriti stanje u ZK.
Zatražiti novi izvadak iz zemljišne knjige (ZK). Tako se saznaje upisani vlasnik i opterećenost nekretnine (upisana hipoteka, prava služnosti, uporabe, zabrane i sl.). Ovisno o stanju u ZK mogli bi se zahtijevati dodatni dokumenti. Kod sastavljanja ugovora koristiti se opisom nekretnina prema opisu u ZK izvatku.


--------------------------------------------------------------------------------

ZAKONI:
Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96)
Zakon o izmjenama Zakona o zemljišnim knjigama (NN 114/01)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (NN 100/04)
Pravilnik o obrascima u zemljišno-knjižnom postupku (NN 123/04)

Pristojbe

SUDSKE PRISTOJBE U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM POSTUPCIMA


IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE – pristojba se naplaćuje 20,00 kn (državni biljezi)
IZVADAK IZ BZP-a – pristojba se naplaćuje 30,00 kn (državni biljezi)
IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIHE (povijesni) - pristojba se naplaćuje 30,00 kuna (državni biljezi) - po ulošku

UKNJIŽBA VLASNIŠTVA:
• prijedlog
• temelj upisa – ugovor o kupoprodaji,darovanju…
• dokaz o državljanstvu stjecatelja prava vlasništva
• pristojba u iznosu od 250,00 kn – na opću uplatnicu


PREDBILJEŽBA:
• prijedlog
• temelj upisa – ugovor
• dokaz o državljanstvu stjecatelja prava vlasništva
• pristojba u iznosu od 250,00 kn – na opću uplatnicu


BRISANJE UPISA: (50,00 kn pristojbe)
• DOŽIVOTNO UZDRŽAVANJE – smrtni list ili izjava o dobrovoljnom odricanju s izvršenom ovjerom potpisa
• MALODOBNOST – rodni list
• ZABILJEŽBA SPORA – službeno ili po prijedlogu stranke pravomoćnom presudom
• HIPOTEKA – izjava o brisanju ili brisovno očitovanje s izvršnom ovjerom potpisa vjerovnika.

PROMJENA OPĆIH PODATAKA VLASNIKA: (50,00 kn pristojbe)
• PROMJENA ADRESE – uvjerenje o promjeni prebivališta, orgina
• PROMJENA NAZIVA/ADRESE PRAVNE OSOBE – povijesni izvod iz sudskog registra trgovačkog suda
• PROMJENA IMENA/PREZIMENA FIZIČKE OSOBE – izvadak iz matice rođenih/vjenčanih
• UPIS OIB-a – potvrda o osobnom identifikacijskom broju

U korist Državnog proračuna RH
IBAN:HR1210010051863000160
Model: HR64 Poziv:5045-4446-OIB


Predujam za očevid:
Uplaćuje se putem opće uplatnice u iznosu od 642,24 kn, IBAN:HR2523900011300000793, Model: HR02 6-broj spisa

Objava oglasa narodne Novine:
Uplaćuje se putem opće uplatnice u iznosu od 450,00 kn, IBAN:HR3623400091500243194, Model: HR02 6-broj spisa

Osobe oslobođene plaćanja sudske pristojbe:
• Republika Hrvatska i tijela državne vlasti
• Osobe i tijela u obavljanju javnih ovlasti
• Invalidi Domovinskog rata na temelju odgovarajuće isprave
• Supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenik u Domovinskom ratu na temelju odgovarajuće isprave
• Prognanici, izbjeglice i povratnici na temelju odgovarajuće isprave
• Korisnici socijalne skrbi koji primaju pomoć za uzdržavanje
• Humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom invalida i obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavljanju humanitarne djelatnosti

Oslobađanje od plaćanja sudske pristojbe za tijela državne vlasti ne odnosi se na tijela općina i gradova, osim ako sukladno posebnim zakonu na njih nije preneseno obavljanje javnih ovlasti.

PRISTOJBA U IZNOSU OD 100,00 KUNA PLAĆA SE U DRŽAVNIM BILJEZIMA, A ZA IZNOS IZNAD 100,00 KUNA PLAĆA SE UPLATNICOM U KORIST DRŽAVNOM PRORAČUNA RH