Zakoni i ostali propisi

ZAKONI U PRIMJENI
Sigurnost prometa

Zakon o sigurnosti prometa na cestama („NN“: 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15, 108/17., 70/19. i 42/20.)
Zakon o obveznim osiguranjima u prometu („NN“: 151/05., 36/09., 75/09., 76/13. i 152/14.)
Zakon o cestama („NN“: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.)
Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta („NN“: 22/14. i 98/19.)
Zakon o željeznici („NN“ 32/19.)
Zakon o zračnom prometu („NN“ 69/09., 84/11., 54/13., 127/13. i 92/14.)

Javni red i mir i javna sigurnost

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ( „Narodne novine“ br. 70/2017., 126/2019.) 
Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima („Narodne novine“ br. 117/2003., 71/2006., 43/2009., 34/2011.)
Zakon o suzbijanju diskriminacije („ Narodne novine“ br. 85/2008., 112/2012.)
Zakon o ravnopravnosti spolova ( „Narodne novine“ br. 82/2008., 125/2011., 20/2012., 138/2012., 69/2017.)
Zakon o suzbijanju zlouporabe droge („ Narodne novine“ br. 107/2001., 87/2002., 163/2003., 141/2004., 40/2007., 149/2009., 84/2011., 80/2013., 39/2019.)
Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge
(„ Narodne novine“ 80/13.)
Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana („ Narodne novine“ br. 94/18., 42/20.)
Zakon o strancima („ Narodne novine“ br. 133/20.)
Zakon o nadzoru državne granice  („ Narodne novine“ br. 83/13., 27/16.)
Zakon o prebivalištu  („ Narodne novine“ 144/12., 158/13.)
Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira („Narodne novine“ br. 41/1977., 47/1989., 55/1989., Službeni list SFRJ br. 83/1989., „Narodne novine“ br. 47/1990., 55/1991., 29/1994.)
Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/2010.)
Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja 
("Narodne novine" br. 70/17.)
Zakon o protuminskom djelovanju  ("Narodne novine" br. 110/15.)
Zakon o privatnoj zaštiti ("Narodne novine" br. 16/20.)
Zakon o osobnoj iskaznici ("Narodne novine" br. 62/15., 42/20.)

Gospodarstvo

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17 i 96/18)
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
Zakon o zaštiti od buke  (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18)
Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)
Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17 i 94/18)
Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13)
Zakon o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Zakon o poljoprivredi (NN 118/18 i 42/20)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19)
Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20)
Zakon o vinu (NN 32/19)
Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14, 115/18 i 32/20)
Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN 140/05, 35/08, 55/11, 14/14, 115/18 i 32/20)
Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13 i 115/18)
Zakon o lovstvu (NN 99/18, 32/19 i 32/20)
Zakon o morskom ribarstvu (NN 62/17 i 14/19)
Zakon o slatkovodnom ribarstvu (NN 63/19)
Zakon o uzgoju domaćih životinja (NN 115/18)
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19)
Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19)
Zakon o osiguranju (NN 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20)
Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20)
Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15 i 115/18)
Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18)
Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20)
Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13 i 115/18)
Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (NN 173/03, 186/03, 54/05, 76/07, 49/11 i 46/18)
Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena (NN 73/97, 128/99 i 66/01)
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14 i 111/18)
Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14  i 114/18)
Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20 i 42/20)
Zakon o žigu (NN 14/19)
Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15 i 14/19)
Zakon o informiranju potrošača o hrani (NN 56/13, 14/14, 56/16 i 32/19)
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14 i 32/19)
Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)
Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19)
Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19 i 98/19)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)
Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17 i 32/19)
Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/13 i 14/19)
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
Zakon o vodama (NN 66/19)
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (NN 45/17 i 114/18)
Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19 i 42/20)
Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20 i 133/20)
Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/11 i 66/19)
Zakon o rudarstvu (NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18 i 98/19)
Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 133/20 i 138/20)
Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20)
Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93 … 40/19)
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18 i 98/19)
Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 22/14 i 98/19)
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 133/20 i 147/20)
Zakon o radu 
Zakon o zaštiti na radu 
Zakon o Državnom inspektoratu 
Zakon o Inspektoratu rada 
Zakon o minimalnoj plaći 
Zakon o poticanju zapošljavanja
Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem 
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom 
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju 
Zakon o mirovinskom osiguranju 
Zakon o strancima

Financije

Zakon o porezu na dodanu vrijednost 
Opći porezni zakon    
Zakon o porezu na promet nekretnina 
Zakona o porezu na dohodak 
Zakon o porezu na dohodak 
Zakon o doprinosima 
Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije 
Zakon o carinskoj službi
Zakon o igrama na sreću 
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave (regionalne) samouprave
Zakon o trošarinama 
Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića 
Zakon o lokalnim porezima 
Zakon o posebnom porezu na motorna vozila 
Zakon o platnom prometu 
Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Zakon o platnom prometu 
Zakon o računovodstvu 
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija 
Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma 
Zakon o deviznom poslovanju 
Zakon o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske
Zakon o kreditnim unijama 
Zakon o potrošačkom kreditiranju 
Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom 
Zakon o preuzimanju dioničkih društava 
Zakon o investicijskim fondovima 
Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
Zakon o alternativnim fondovima  
Zakon o leasingu 
Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke 
Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke 
Zakon o čeku 
Zakon u posredovanju u prometu nekretninama 
Zakon o slobodnim zonama  
Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima 
Zakon o zaštiti novčarskih institucija 
Zakon o bankama 
Zakon o kreditnim institucijama 
Zakon o proračunu 
Zakon o tržištu kapitala 
Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci 
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 
Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe