O sudu

Povijest suda

Od 27. rujna 1954. godine, kada je stupio na snagu Zakon o privrednim sudovima i kada je tadašnja Republička državna arbitraža postala Viši privredni sud Republike Hrvatske koji je preuzeo neriješene predmete Republičke državne arbitraže, prošlo je 65 godina. U tom razdoblju u radu suda, ali i Republici Hrvatskoj, događale su se velike promjene.

Samo lokacija, odnosno zgrada u kojoj je sud smješten, promijenjena je četiri puta. Prva zgrada suda nalazila se u Zagrebu, u Mesničkoj ulici broj 49 - do. 30. rujna 1961. Od 1. listopada 1961. sud seli u zgradu na Trg Drage Iblera broj 9. Treći put sud preseljava u zgradu koja se nalazi u Ulici grada Vukovara broj 78 (13.4.1993.) i, konačno, 1996. preseljava u zgradu koja se nalazi u Ulici Petra Berislavića broj 11.

Predsjednici suda bili su:

 • Julije Dim (27.09.1954. - 30.06.1963.)
 • dr. Melkior Erak (01.07.1963. - 30.06.1967.)
 • Zvone Rihtman (01.07.1967. - 30.06.1977.)
 • Sava Stambolija  (01.07.1977. - 28.06.1985.)
 • Jaroslav Chour, v.d.  (29.06.1985. - 31.01.1986.
 • Vojislav Mamula  (01.02.1986. - 11.12.1990.
 • Vladimir Gudlin  (12.12.1990. - 05.03.1995.)
 • mr. sc. Nenad Šepić (06.03.1995. - 06.03.2002.
 • mr. sc. Borislav Blažević  (07.03.2002. - 07.03.2006.) 
 • Srđan Šimac (8.3.2006. - 22.12.2008.
 • Branka Ćiraković, v.d. (23.12.2008. do 31.07.2009.)
 • Mario Vukelić, (01.08.2008. -)
Unutarnji ustroj suda
Ustroj suda

Ured predsjednika

Brine se o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u sudu, razmatra predstavke i pritužbe stranaka na rad suda, organizira stručne poslove u vezi s ostvarivanjem dužnosti i prava službenika i namještenika, skrbi o stručnom usavršavanju sudaca, sudskih savjetnika i drugih službenika i namještenika, brine se za zakonito, financijsko i materijalno poslovanje suda i slično.

1. Predsjednik suda: Mario Vukelić
2. Zamjenik predsjednika suda: Ivica Omazić
3. Glasnogovornik suda: Mirta Matić
4. Zamjenik glasnogovornika suda: Kristina Saganić
5. Voditeljica ureda predsjednika suda: Monika Kos

Predsjednik suda

Predstavlja Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, obavlja poslove sudske uprave i druge poslove određene Zakonom o sudovima i Sudskim poslovnikom kao što su: upravljanje sudom, ustrojavanje unutarnjeg poslovanja, usklađivanje rada sudskih odjela i drugih ustrojstvenih jedinica, stručni poslovi iz radnih odnosa sudaca i sudskih službenika, poslovi u svezi imenovanja i razrješenja te stručnog usavršavanja sudaca, poslovi vođenja statistike, upravljanje financijsko-materijalnim poslovanjem suda, upravljanje sudskom zgradom, nadzor nad urednim i pravodobnim obavljanjem poslova, suradnja s drugim sudovima i sl.

Predsjednik suda: Mario Vukelić

Tajnik suda

organizira rad sudskih službenika i namještenika i odgovara za njihov rad, te se brine o urednom i pravodobnom obavljanju uredskih i drugih tehničkih poslova u sudu. Po ovlaštenju predsjednika suda tajnik odgovara na pritužbe stranaka vezane uz rad suda te obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik suda.

4. Tajnica suda: Jasna Švigir

Sudski odjeli

Suci koji odlučuju o stvarima iz jednog ili više srodnih pravnih područja ulaze u sastav sudskog odjela. Na čelu odjela nalazi se predsjednik odjela kojeg imenuje predsjednik suda godišnjim rasporedom poslova po prethodno pribavljenom mišljenju sudaca. Na sjednicama sudskih odjela razmatraju se posebice ustrojstvo unutarnjeg poslovanja, praćenja rada, raspravlja se o spornim pravnim pitanjima, i sl. Odjel evidencije sudske prakse prati i proučava sudske odluke radi ujednačavanja sudske prakse VTSRH.

5. Sudska pisarnica:
Stella Brenčun - upravitelj Sudske pisarnice

6. Odjeljak financijsko-materijalnog poslovovanja i ekonomata:
Elizabeta Dragičević – voditelj odjeljka
Marko Burkovski, glavni knjigovođa
Marija Ćutić, administrativni referent, sudski zapisničar

7. Prijamna pisarnica:
Ružica Čolić - voditelj Prijamne pisarnice
Anita Ban Sekula - upisničar
Karolina Diković - zamjenik voditelja pisarnice

8. Prijepisno-otpremna pisarnica:
Brankica Curman – voditelj pisarnice
Katarina Franjković – zamjenik voditelja pisarnice
administrativni referenti – sudski zapisničari: Darinka Čusak, Tihana Hac, Tanja Finzir, Marijeta Kološa, Tatjana Koprivnjak, Biljana Matijević, Zrinka Mikulec,  Svjetlana Kirin, Ankica Žegarac,  Nikolina Štajdohar.

9. Odjeljak pomoćno tehničkih poslova, prijevoza i dostave:  
Gordana Držanić - čistačica
Sanjica Janković - čistačica
Igor Mikočević, nadstojnik zgrade
Stjepan Gršetić, vozač, dostavljač


                                                                                 

 10. Odjel za praćenje i proučavanje sudske prakse:
Željko Šimić - predsjednik odjela
Branka Ćiraković - zamjenik predsjednika odjela
Kristina Saganić
Mirta Matić - zamjenik za vrijeme odsutnosti sudaca evidentičara evidentira sve odluke
Vladimir Štruk - viši sudski savjetnik
Katarina Franjković- tajnica odjela
 

11. Odjel trgovačkih i ostalih sporova:
Branka Ćiraković - predsjednik Odjela Pž
Dubravka Zubović - zamjenik predsjednika Odjela Pž
suci: Maja Bilandžić, Božena Zajec, Jagoda Crnokrak, Ana Cvitković, dr. sc. Jelena Čuveljak, Lenka Ćorić, Raoul Dubravec, Nevenka Marković, Gorana Aralica Martinović, Mirna Maržić, Dubravka Matas, Mirta Matić, Tatjana Kujundžić Novak, Ivica Omazić, Kamelija Parać, Davor Pustijanac, Kristina Saganić, dr. sc. Srđan Šimac, Željko Šimić, Mladen Šimundić,  Branka Šabarić Zovko, Nikolina Mišković  
suci privremeno upućeni na rad u ovaj sud: Ivana Koštarić Fegeš, Josip Bilić   
viši sudski savjetnici:Marija Cipriš, mr.sc. Ante Milinović, Zora Poznanović, Vladimir Štruk, Petar Žitnik, Ivana Klaić  Žlepalo, Ines Božić, Nikola Kovačević
sudski savjetnici: Ivana Smoljo Arlović, Simona Blagojević, Slavica Brekalo, Ivana Čuk, Ivana Kolarević, Tamara Košak, Ivana Krezić, Mirjana Lukić, Iva Raos, Marijana Trstenjak, Jelena Vučemilo Manojlovski, Bruno Pelicarić, Tomislav Kelemen, Iva Kemec Kokot, Matea Tonković, Ivana Čuk

Savjetnici trgovačkih sudova privremeno premješteni na rad u VTSRH:   
tajnica odjela: Katarina Franjković

12. Služba za mirenje:
dr. sc. Srđan Šimac - voditelj službe
Mirta Matić - zamjenik voditelja službe
Suci izmiritelji: dr. sc. Srđan Šimac, Mario Vukelić, Mirta Matić, Kristina Saganić
Marijeta Kološa - tajnica službe

13. Služba za informatiku:
Davor Pustijanac - voditelj službe za informatiku
Kristina Saganić - zamjenik voditelja službe za informatiku
Boran Guberina – viši informatički savjetnik
Borko Bekić - informatički referent

Pisarnice

Sudske pisarnice obavljaju uredske poslove u sudu: prijam spisa, osnivanje i sređivanje spisa, vođenje upisnika i pomoćnih knjiga, predaju spisa na rješavanje, kalendiranje, statistiku, prijepis, otpremanje i dostava spisa, priručno čuvanje spisa i obavještavanje stranaka o stanju predmeta i druge odgovarajuće poslove.

Pismohrana

U sudskoj pismohrani čuvaju se sudski spisi, isprave, uredske i poslovne knjige kao javno arhivsko i registracijsko gradivo te se izdaje arhivska građa na uvid.

Knjižnica

Knjižnica je namijenjena ponajprije sucima, sudskim savjetnicima, službenicima i namještenicima VTSRH. Znanstvenicima i stručnjacima i drugim zainteresiranim osobama izvan suda bit će dostupna uz raniju najavu. U knjižnici čuvat će se knjižna građa, vršiti klasifikacija i katalogizacija knjižnog fonda.

Suci i sudski savjetnici

­­U Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske obnaša sudačku dužnost predsjednik i 31 suca. 3 sudaca trgovačkih sudova privremeno je upućeno na rad u VTSRH. Pored sudaca na ovom sudu radi 9 viših sudskih savjetnika, 24 sudskih savjetnika. Na sudu radi i 29 službenika i namještenika. ­

Suci VTSRH:­

 • MARIO VUKELIĆ, predsjednik suda
 • NEVENKA BARAN, privremeno raspoređena u Ministarstvo pravosuđa 
 • MAJA BILANDŽIĆ
 • JAGODA CRNOKRAK
 • ANA CVITKOVIĆ
 • dr. sc. JELENA ČUVELJAK
 • BRANKA ĆIRAKOVIĆ
 • LENKA ĆORIĆ
 • DRAŽENKA DELADIO
 • RAOUL DUBRAVEC
 • NEVENKA MARKOVIĆ
 • NIKOLINA MIŠKOVIĆ
 • GORANA ARALICA MARTINOVIĆ
 • MIRNA MARŽIĆ
 • DUBRAVKA MATAS
 • MIRTA MATIĆ
 • IVANA MLINARIĆ
 • TATJANA KUJUNDŽIĆ NOVAK
 • IVICA OMAZIĆ
 • RUŽICA OMAZIĆ
 • KAMELIJA PARAĆ
 • DAVOR PUSTIJANAC
 • KRISTINA SAGANIĆ
 • dr. sc. SRĐAN ŠIMAC
 • ŽELJKO ŠIMIĆ
 • MLADEN ŠIMUNDIĆ
 • LIDIJA TOMLJENOVIĆ
 • JOSIP TURKALJ
 • MARINA VELJAK
 • BOŽENA ZAJEC
 • BRANKA ŠABARIĆ  ZOVKO
 • DUBRAVKA ZUBOVIĆ

 

Suci trgovačkih sudova privremeno upućeni na rad u VTSRH:

 • JOSIP BILIĆ 
 • IVANA KOŠTARIĆ FEGEŠ 

 

Viši sudski savjetnici:

 • MARIJA CIPRIŠ 
 • IVANA KLAIĆ ŽLEPALO  
 • mr. sc. ANTE MILINOVIĆ 
 • ZORA POZNANOVIĆ 
 • VLADIMIR ŠTRUK 
 • PETAR ŽITNIK
 • NIKOLA KOVAČEVIĆ
 • INES BOŽIĆ

 

  Sudski savjetnici:

 • SIMONA BLAGOJEVIĆ 
 • SLAVICA BREKALO
 • IVANA ČUK 
 • JOSIPA GRCIĆ
 • TOMISLAV KELEMEN
 • IVA KEMEC KOKOT
 • IVANA KOLAREVIĆ 
 • TAMARA KOŠAK 
 • IVANA KREZIĆ  
 • MIRJANA LUKIĆ 
 • MORANA MIKINOVIĆ 
 • IVANA MRLJAK
 • BRUNO PELICARIĆ
 • IVA RAOS 
 • SANJA ROGINIĆ 
 • IVANA SMOLJO ARLOVIĆ 
 • PETRA SIRNIK 
 • JOSIP SUŠIĆ 
 • MARIJANA TRSTENJAK
 • MATEA TONKOVIĆ
 • JELENA VUČEMILO MANOJLOVSKI

 

  Sudski savjetnici zaposleni na određeno vrijeme na VTSRH: 

 •   

   

  Savjetnici trgovačkih sudova privremeno premješteni na rad u VTSRH:    

  • LOVRO TOMIČIĆ
  Službenici i namještenici

  Ured predsjednika suda:

  • Monika Kos

  Tajnik suda:

  • Jasna Švigir

  Služba za informatiku:

  • Boran Guberina, viši informatički savjetnik
  • Borko Bekić, informatički referent

  Odjeljak financijsko materijalnog poslovanja:

  • Elizabeta Dragičević, voditelj
  • Marko Burkovski , glavni knjigovođa
  • Marija Ćutić, administrativni referent – sudski zapisničar 

  Upravitelj Sudske pisarnice:

  • Stella Brenčun

  Prijamna pisarnica:

  • Ružica Čolić , voditelj
  • Gordan Bencedić
  • Karolina Diković
  • Mario Fiamengo
  • Anita Ban Sekula 

  Prijepisno otpremna pisarnica:

  • Brankica Curman, voditelj
  • Darinka Čusak
  • Tanja Finzir
  • Katarina Franjković
  • Tihana Hac
  • Svjetlana Kirin
  • Marijeta Kološa
  • Tatjana Koprivnjak
  • Biljana Matijević
  • Nikolina Štajdohar 
  • Ankica Žegarac

  Odjeljak pomoćno tehničkih poslova, prijevoza i dostave:

  • Stjepan Gršetić, vozač, dostavljač
  • Igor Mikočević, nadstojnik zgrade
  • Gordan Bencedić, arhivar
  • Gordana Držanić , čistačica
  • Sanjica Janković , čistačica
  Nadležnost i odlučivanje VTSRH

  Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu .

  Odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene zakonom.

  Na sjednicama sudskih odjela Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske razmatraju se i pitanja od zajedničkog interesa za prvostupanjske trgovačke sudove i pitanja značajna za primjenu propisa pojedinih pravnih područja iz nadležnosti VTSRH.

  Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici odjela VTSRH obvezatno je za sva drugostupanjska vijeća tog odjela.

  Odluke povodom pravnih lijekova donose se na VTSRH u pravilu na sjednicama vijeća od trojice sudaca u sastavu: dva suca VTSRH i sudac porotnik ili tri suca VTSRH.

  Odluke donose i suci pojedinci kada je to zakonom određeno. Sjednice vijeća sudaca nisu otvorene za javnost.

  Viši sudski savjetnici i sudski savjetnici sudjeluju u radu sudskih vijeća, pomažu u radu sucima, pripremaju i izrađuju nacrta odluka i rade druge poslove u skladu sa zakonom.

  Protiv drugostupanjske presude VTSRH, moguće je u zakonom određenim slučajevima podnijeti izvanredni pravni lijek-reviziju, o kojoj odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Revizija nije dopuštena ako vrijednost predmeta spora pobijane pravomoćne presude ne prelazi 500 .000,00 kuna.

  Unutarnji ustroj suda i godišnji raspored poslova