Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13, 85/15, 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Za ostvarivanje prava na pristup informacijama obratite se Službeniku za informiranje suda.

Odluka o donošenju Kataloga informacija (ARHIVA)

URED PREDSJEDNIKA SUDA
 

21 Su-774/09-1


Na temelju odredbe članka 29. točke 10., članka 30. stavka 1. i članka 116. stavka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 150/05, 16/07, 113/08) i odredbe članka 22. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 172/03) v.d. predsjednika suda Branka Ćiraković donosi
 

O D L U K U


I. Ustrojava se katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Visoki trgovački sud Republike Hrvatske.

II. Katalog informacija iz točke I. izreke ove odluke sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.

III. Katalog informacija je sastavni dio ove odluke.

IV. Katalog informacija objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.

V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

U Zagrebu, 13. srpnja 2009.

 

v.d. PREDSJEDNIKA SUDA
Branka Ćiraković