Besplatna pravna pomoć

Provjerite imate li pravo na besplatnu pravnu pomoć i pod kojim uvjetima je možete ostvariti

Svrha besplatne pravne pomoći je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje djelotvornog ostvarenja pravne zaštite te pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima, a ostvaruje se kao primarna ili sekundarna pravna pomoć.

Primarna pravna pomoć

Primarna pravna pomoć obuhvaća:

 • opću pravnu informaciju
 • pravni savjet
 • sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
 • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
 • pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

Primarnu pravnu pomoć pružaju uredi državne uprave u županijama, Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, ovlaštene udruge i pravne klinike.

Sekundarna pravna pomoć

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

 • pravni savjet
 • sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem
 • sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima
 • zastupanje u sudskim postupcima
 • pravnu pomoć u mirnom rješenju spora.

Sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici.

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća i:

 • oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka 
 • oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.

Tko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć

Besplatnu pravnu pomoć imate pravo tražiti ako ste:

 • hrvatski državljanin
 • dijete koje nema hrvatsko državljanstvo i zatečeno je u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu
 • stranac na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti ili stranac na stalnom boravku
 • stranac pod privremenom zaštitom
 • stranac koji nezakonito boravi i stranac na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja o protjerivanju ili rješenja o povratku
 • tražitelj azila, azilant, stranac pod supsidijarnom zaštitom te članovi vaše obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, u postupcima u kojima pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom.

Pokretanje postupka za ostvarivanje primarne pravne pomoći

Postupak za ostvarivanje primarne pravne pomoći pokrećete izravnim obraćanjem pružatelju primarne pravne pomoći - ovlaštenoj udruzi, pravnoj klinici, uredu državne uprave u županiji ili Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba te nije potrebno ispuniti poseban obrazac zahtjeva.

Postupak za odobravanje sekundarne pravne pomoći pokrećete podnošenjem zahtjeva za odobravanje korištenja pravne pomoći, na propisanom obrascu, Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, odnosno nadležnom uredu državne uprave u županiji na području čije teritorijalne nadležnosti imate prebivalište ili boravište.

Obrazac zahtjeva za odobravanje korištenja sekundarne pravne pomoći možete preuzeti iz rubrike Dokumenti ili ga dobiti u uredima državne uprave u županijama i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. 

Uz zahtjev morate priložiti svoju pisanu suglasnost i pisanu suglasnost članova vašeg kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini, kojom potvrđujete da su podaci koje ste dali točni i potpuni.

Suglasnost o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini ne podnose članovi vašeg kućanstva koji sudjeluju u postupku kao vaši protivnici ili je njihov interes u suprotnosti s vašim interesom.

Uvjeti za odobravanje pravne pomoći

 Primarnu pravnu pomoć možete ostvariti pod sljedećim uvjetima:

 • ako sami ne raspolažete dovoljnim znanjem i sposobnošću da ostvarite svoje pravo
 • ako vam pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa
 • ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan
 • ako su vaše materijalne prilike takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti vaše uzdržavanje i uzdržavanje članova vašeg kućanstva. 

Sekundarnu pravnu pomoć možete ostvariti pod sljedećim uvjetima:

 • ako se radi o složenijem postupku
 • ako nemate sposobnosti sami se zastupati
 • ako su vaše materijalne prilike takve da bi plaćanje potrebne stručne pravne pomoći moglo ugroziti vaše uzdržavanje i uzdržavanje članova vašeg kućanstva, u skladu s posebnim pretpostavkama koje se odnose na imovno stanje podnositelja zahtjeva
 • da se ne radi o obijesnom parničenju
 • ako u posljednjih šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva nije odbijen vaš zahtjev zbog namjernog davanja netočnih podataka
 • ako vam nije osigurana pravna pomoć na temelju posebnih propisa.

S obzirom na vrstu postupka, sekundarnu pravnu pomoć možete ostvariti u sljedećim postupcima:

 • u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka
 • iz radnih odnosa
 • iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti
 • ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći može odobriti pravna pomoć
 • mirnog rješenja spora
 • iznimno, u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz vaših konkretnih životnih okolnosti i okolnosti članova vašeg kućanstva, a u skladu s temeljnom svrhom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Sekundarna pravna pomoć može se odobriti ako vaše imovno stanje odgovara sljedećim uvjetima:

 • da vaši ukupni prihodi i prihodi članova vašeg kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos proračunske osnovice (441,44 EUR / 3.326,00 kn)
 • da ukupna vrijednost imovine u vašem vlasništvu i vlasništvu članova vašeg kućanstva ne prelazi iznos od 60 proračunskih osnovica (26.486,16 EUR / 199.560,00 kn).


Pri utvrđivanju imovnog stanja ne uzima se u obzir dio nekretnine u kojoj živite zajedno s članovima kućanstva, ako je u vašem vlasništvu ili u vlasništvu članova vašeg kućanstva, zatim ukupni prihodi i imovina članova kućanstva koji sudjeluju u postupku kao vaši protivnici ili je njihov interes u suprotnosti s vašim interesom te pojedine vrste prihoda (npr. dječji doplatak i dr.).

Sekundarna pravna pomoć odobrit će vam se i ako nisu ispunjeni uvjeti koji se odnose na vaše imovno stanje, ako iz objektivnih razloga ne možete raspolagati ukupnim prihodima i imovinom i ako dio ukupnih prihoda i imovine kojim možete raspolagati ne prelazi propisane iznose.

Pojedinim podnositeljima zahtjeva sekundarna pravna pomoć se odobrava bez utvrđivanja imovnog stanja: djetetu u postupku radi ostvarivanja prava na uzdržavanje, žrtvi kaznenog djela nasilja u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu štete koja je počinjenjem kaznenog djela prouzročena, osobi koja je korisnik pomoći za uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi i osobi koja je korisnik prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka može se odobriti za one vrste postupaka u kojima se može odobriti sekundarna pravna pomoć, ako su vaše materijalne prilike takve da bi plaćanje predujma troškova postupka moglo ugroziti vaše uzdržavanje i uzdržavanje članova vašeg kućanstva, u skladu s uvjetima koji se odnose na imovno stanje podnositelja zahtjeva. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini troškova sudskog postupka u kojem se traži oslobođenje.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi može se odobriti u svim sudskim postupcima (građanskim sudskim postupcima i upravnom sporu) ako su vaše materijalne prilike takve da bi plaćanje sudskih pristojbi moglo ugroziti vaše uzdržavanje i uzdržavanje članova vašeg kućanstva, u skladu s posebnim uvjetima koji se odnose na imovno stanje podnositelja zahtjeva. Pri donošenju odluke osobito će se voditi računa o visini sudskih pristojbi u postupku u kojem se traži oslobođenje.

Rješenje i dodjela odvjetnika

Ured državne uprave u županiji, odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba dužan je odlučiti o vašem zahtjevu u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Ako ispunjavate uvjete za ostvarivanje prava na sekundarnu pravnu pomoć, korištenje će vam se odobriti donošenjem rješenja o odobravanju pravne pomoći. U rješenju se određuje i odvjetnik koji će vam pružiti pravnu pomoć i kojem vi morate dostaviti rješenje.

Iznimno, ured će vam odrediti drugog odvjetnika uz njegovu prethodnu suglasnost priloženu uz zahtjev za odobravanje korištenja pravne pomoći. Odobravanje sekundarne pravne pomoći odnosi se na potpuno ili djelomično osiguravanje plaćanja troškova pravne pomoći ovisno o visini vaših prihoda i prihoda članova vašeg kućanstva. Naime, predviđena je mogućnost da kao korisnik pravne pomoći, zavisno od svojih materijalnih prilika, sudjelujete u troškovima postupka u određenom postotku.

Rok za žalbu

Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za odobravanje korištenja sekundarne pravne pomoći možete izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. O žalbi odlučuje Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u roku od osam dana od dana primitka uredne žalbe. Protiv rješenja Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije možete pokrenuti upravni spor.

Besplatna pravna pomoć u prekograničnim sporovima

Prekogranični spor je spor u kojem podnositelj zahtjeva za odobravanje besplatne pravne pomoći ima prebivalište ili boravište u državi članici Europske unije, a koja nije država članica u kojoj postupa sud, odnosno u kojoj treba izvršiti sudsku odluku.
 
Besplatna pravna pomoć u prekograničnom sporu odobrava se u građanskim i trgovačkim stvarima, postupcima mirenja, izvansudskim nagodbama, izvršenju javnih isprava i pravnom savjetovanju u tim postupcima, dok se odredbe o prekograničnom sporu ne primjenjuju u poreznim, carinskim i drugim upravnim postupcima.
 
Podnositelj zahtjeva koji ima prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, a koji traži besplatnu pravnu pomoć u prekograničnom sporu pred sudom druge države, članice Europske unije, zahtjev podnosi Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, odnosno uredu državne uprave u županiji prema mjestu svog prebivališta ili boravišta. Nadležni ured zahtjev prosljeđuje Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u roku od osam dana od primitka zahtjeva koji će Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije uz priložene isprave prevesti na službeni jezik ili jedan od službenih jezika države članice Europske unije i nadležnog tijela za primanje te ih proslijediti nadležnom tijelu države članice Europske unije u kojoj sud postupa ili u kojoj se zahtijeva izvršenje sudske odluke (tijelo za primanje) u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ako besplatna pravna pomoć ne bude odobrena, podnositelj zahtjeva dužan je nadoknaditi troškove prevođenja. Također, podnositelj zahtjeva može zahtjev podnijeti neposredno tijelu koje je nadležno za primanje zahtjeva u državi članici Europske unije u kojoj postupa sud ili u kojoj treba izvršiti sudsku odluku.
 
Podnositelj zahtjeva koji ima prebivalište ili boravište u državi članici Europske unije, a koji traži besplatnu pravnu pomoć u prekograničnom sporu pred sudom u Republici Hrvatskoj, ostvaruje pravo na besplatnu pravnu pomoć u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Podnositelj zahtjeva ili nadležno tijelo države članice u kojoj ima prebivalište ili boravište (tijelo za slanje), zahtjev za besplatnu pravnu pomoć u Republici Hrvatskoj podnosi Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije(tijelo za primanje).
 
Obrasci i priložene isprave moraju se dostaviti u prijevodu na hrvatski jezik, jer će u protivnom zahtjev biti odbačen.
 
Zahtjeve za odobravanje besplatne pravne pomoći podnosite na obrascima koje možete preuzeti iz Službenog lista EU.

 

Podnošenje zahtjeva za odobravanje besplatne pravne pomoći

Zahtjeve za odobravanje besplatne pravne pomoći podnosite na obrascima koje možete preuzeti iz Službenog lista EU.