Posebni zemljišnoknjižni postupci

Posebnim zemljišnoknjižnim postupcima smatraju se osnivanje, obnova i dopuna zemljišnih knjiga, pojedinačno preoblikovanje zemljišnih knjiga, pojedinačni ispravni postupci te povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

Pojedinačni ispravni postupak

Pojedinačni ispravni postupak je poseban zemljišnoknjižni postupak u kojem se ispravljaju zemljišnoknjižni upisi, a provodi se kad postoji opravdani razlog.

Postupak se može provesti u odnosu na jedan ili više zemljišnoknjižnih uložaka.

Opravdani razlog za vođenje pojedinačnog ispravnog postupka postojat će ako posjedujete ispravu kojom se može učiniti vjerojatnim da vam pripada pravo koje nije u vašu korist upisano i radi čijeg bi upisa trebalo ispraviti određene zemljišnoknjižne upise.

U prijedlogu za otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka trebat ćete navesti sljedeće podatke:

  • točnu naznaku u kojem se smislu zahtijeva ispravljanje zemljišnoknjižnog uloška
  • zemljišnoknjižni upisi koji bi se u tom ulošku trebali ispraviti, na koji način i u čiju korist
  • činjenice na kojima se prijedlog temelji (npr. temelj stjecanja, povijest stjecanja i slično)
  • može se podnijeti i nacrt ispravljenog zemljišnoknjižnog uloška
  • ime i prezime, adresu i OIB osobe u čiju se korist traži ispravak upisa u zemljišnoj knjizi, pri čemu se ne moraju navoditi osobe protiv kojih se traži ispravak upisa (protustranke).

Kada zemljišnoknjižni sud usvoji prijedlog, donijet će rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka te će u dijelu zemljišne knjige na koji se ispravak odnosi, zabilježiti da je otvoren pojedinačni ispravni postupak. Ta će se zabilježba izbrisati po službenoj dužnosti istodobno s brisanjem prijava i prigovora zaprimljenih u postupku.

Kada sud donese rješenje o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka, u uputi o pravnom lijeku naznačit će se da osobe koje za to imaju pravni interes, svoja prava mogu ostvarivati u ispravnom postupku podnošenjem prijava ili prigovora u roku otvorenom za ispravak, odnosno u parnici pred sudom ili u postupku pred drugim nadležnim tijelom nakon što pojedinačni ispravni postupak bude zaključen.

Po otvaranju postupka, sud će po službenoj dužnosti, na e-Oglasnoj ploči, oglasnoj ploči suda, nadležnog ureda za katastar, jedinice lokalne samouprave ili na drugi odgovarajući način, o trošku predlagatelja, objaviti oglas o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka.

Osnivanje, obnova i dopuna zemljišne knjige

Postupak osnivanja zemljišne knjige za katastarsku općinu ili neki njezin dio provodi se kada zemljišta te katastarske općine nisu upisana ni u jednoj zemljišnoj knjizi, na temelju podataka postojećeg katastarskog operata, odnosno podataka prikupljenih i obrađenih u katastarskoj izmjeri ili tehničkoj reambulaciji.

Postupak obnove postojeće zemljišne knjige ili nekog njezina dijela provodi se:

  • kada se provede postupak katastarske izmjere, temeljem katastarskih podataka prikupljenih i obrađenih u provedenoj katastarskoj izmjeri ili tehničkoj reambulaciji
  • ako je zemljišna knjiga ili njezin dio uništen, znatno oštećen ili izgubljen, na temelju podataka postojećeg katastarskog operata
  • može se provesti i onda kada je u katastru na snazi katastarski operat čije stanje ne zahtijeva ponovnu katastarsku izmjeru (obnova na temelju podataka postojećeg katastarskog operata), ako tijelo nadležno za katastar potvrdi da je stanje postojećeg katastarskog operata takvo da se može pristupiti postupku obnavljanja zemljišne knjige.

Postupak dopune zemljišne knjige provodi se kada se utvrdi da u zemljišnu knjigu nisu upisana sva zemljišta katastarske općine za koju se vodi zemljišna knjiga, na temelju podataka postojećeg katastarskog operata ili prijavnog lista

Postupci osnivanja i obnove zemljišne knjige za dio katastarske općine provode se ako zemljišnoknjižni sud i tijelo nadležno za katastar ocijene da bi provođenje djelomičnog osnivanja, odnosno obnove zemljišne knjige bilo učinkovitije od istodobnog osnivanja, odnosno obnove cijele općine. 

Postupci osnivanja, obnove i dopune zemljišne knjige provode se istodobno s postupkom izlaganja na javni uvid podatka prikupljenih i obrađenih katastarskom izmjerom ili tehničkom reambulacijom, odnosno s izlaganjem na javni uvid podataka postojećeg katastarskog operata.

Osnivanje i obnovu zemljišne knjige provodi po službenoj dužnosti zemljišnoknjižni sud na čijem se području nalazi katastarska općina za koju se zemljišna knjiga osniva ili obnavlja, na temelju odluke ministra pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Zemljišna knjiga, odnosno njezin dio ako se postupak provodi za dio ili po dijelovima katastarske općine, osnovana je ili obnovljena onoga dana kada sud odlukom o otvaranju zemljišne knjige ili dijela zemljišne knjige utvrdi da su sastavljeni svi zemljišnoknjižni ulošci za koje se provodio postupak. Odluku donosi predsjednik suda ili sudac kojeg za to ovlasti predsjednik suda.
 
Otvaranje ispravnog postupka oglašava se bez odgađanja na e-Oglasnoj ploči, oglasnoj ploči nadležnog suda, nadležnog ureda za katastar, jedinice lokalne samouprave ili na drugi odgovarajući način.
 
Istovremeno s otvaranjem zemljišne knjige otvara se ispravni postupak te se u roku određenom za ispravni postupak podnose prijave i prigovori. Dok rok za ispravak određen oglasom ne istekne, upisi u zemljišnu knjigu ne smatraju se istinitima i potpunima, pa se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u njihovu istinitost ili potpunost.