Suđenje u razumnom roku

Ako kao stranka u sudskom postupku smatrate da nadležni sud nije odlučio o Vašem pravu u razumnom roku, imate pravo na sudsku zaštitu i naknadu

Ako ste stranka u sudskom postupku i smatrate da nadležni sud nije odlučio u razumnom roku o vašem pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi za kažnjivo djelo, imate pravo na sudsku zaštitu.

Prema ustaljenoj praksi sudski postupak treba biti pravomoćno okončan u roku tri godine od njegovog započinjanja.

Ako vaš predmet na sudu nije riješen u navedenom razumnom roku, imate mogućnost podnijeti:

 • zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku sudu pred kojim se postupak vodi 
 • zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

Zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku podnosite sudu pred kojim se vodi vaš postupak, a o zahtjevu odlučuje predsjednik suda pred kojim se vodi vaš postupak, u roku od 60 dana od dana zaprimanja vašeg zahtjeva.

Pri odlučivanju o podnesenom zahtjevu predsjednik suda vodit će računa o vrsti predmeta, činjeničnoj i pravnoj složenosti predmeta, ponašanju stranaka te postupanju suda.

Ako predsjednik suda utvrdi da je vaš zahtjev osnovan, odredit će rok u pravilu od najdulje šest mjeseci, osim ako okolnosti slučaja ne nalažu određivanje duljeg roka, u kojem sudac mora riješiti vaš predmet.

Ako predsjednik suda utvrdi da je vaš zahtjev neosnovan i rješenjem odbije vaš zahtjev, možete podnijeti žalbu u roku od osam dana od dana kada ste primili takvo rješenje.

Imate pravo podnijeti žalbu i ako predsjednik suda u roku od 60 dana od zaprimanja vašeg zahtjeva o tome ne donese odluku.

O vašoj žalbi odlučivat će predsjednik neposredno višeg suda, a ako se vaš zahtjev odnosi na postupak koji je u tijeku pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, o žalbi će odlučivati vijeće od tri suca tog suda.

Predsjednik neposredno višeg suda odnosno vijeće može žalbu odbiti kao neosnovanu i potvrditi prvostupanjsko rješenje ili preinačiti rješenje.

Zahtjev za isplatu naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

Ako vaš predmet nije riješen ni u roku koji je donio predsjednik suda na temelju osnovanosti vašeg zahtjeva, možete neposredno višem sudu u daljnjem roku od šest mjeseci podnijeti zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Ako se zahtjev odnosi na postupak koji je u tijeku pred Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske, Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske ili Visokim prekršajnim sudom Republike Hrvatske, o zahtjevu odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Ako se zahtjev odnosi na postupak koji je u tijeku pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, o zahtjevu odlučuje vijeće od tri suca tog suda.
 
Neposredno viši sud dužan je o podnesenom zahtjevu odlučiti u roku od šest mjeseci.

Neposredno viši sud ili vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske odredit će novi rok u kojem sud pred kojim je postupak u tijeku mora riješiti vaš predmet, ali i visinu primjerene naknade koja ne može iznositi više od 4.645,30 EUR / 35.000 kuna.

Protiv rješenja o zahtjevu za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku može se u roku od osam dana podnijeti žalba Vrhovnom sudu Republike Hrvatske.
 
O žalbi odlučuje vijeće Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Rješenje kojim se dosuđuje isplata primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku dostavlja se odmah nakon pravomoćnosti predsjedniku suda pred kojim je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku, predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Ministarstvu pravosuđa i uprave.
 
Primjerena naknada isplaćuje se iz sredstava državnog proračuna. Zahtjev za isplatu naknade podnosi se Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Isplata dosuđene naknade

Po dobivanju rješenja kojim se dosuđuje isplata primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, trebate predati zahtjev za isplatu dosuđene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Zahtjev za isplatu dosuđene naknade dostavlja se Ministarstvu pravosuđa i uprave, Glavno tajništvo, Odjel za pisarnicu, osobno ili putem pošte na adresu Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb.

Ako ste fizička osoba, u zahtjevu trebate navesti:

 • osobne podatke (ime, prezime)
 • OIB (osobni identifikacijski broj)
 • adresu i kontakt telefon ili adresu e-pošte 
 • IBAN vašeg računa na koji treba izvršiti uplatu.

Ako se isplata vrši na račun punomoćnika, zahtjevu za isplatu naknade trebate priložiti punomoć.

Ako ste pravna osoba, u zahtjevu trebate navesti:

 • točan naziv pravne osobe
 • kontakt telefon, fax ili e-mail
 • broj žiro računa, odnosno IBAN i naziv banke 
 • OIB (osobni identifikacijski broj) i
 • MB (matični broj).

Ako se isplata vrši na račun punomoćnika, zahtjevu za isplatu naknade trebate priložiti punomoć.

Ako ste pak zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku podnijeli nenadležnom sudu kao primjerice trgovačkom sudu, trgovački sud će zahtjev proslijediti neposredno višem sudu - Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske.

U tom slučaju Visoki trgovački sud Republike Hrvatske koji donosi rješenje kojim se dosuđuje isplata primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku izdat će vam klauzulu pravomoćnosti.

Informacije vezane uz zahtjeve za isplatu naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku možete dobiti utorkom od 8.30 do 11.30 sati, na broju telefona +385 1 3714-661.