Ravnatelj sudske uprave

Sud s više od 15 sudaca  ima  ravnatelja sudske uprave.

Ravnatelj sudske uprave pomaže predsjedniku suda u obavljanju poslova sudske uprave, a posebno:

 • obavlja stručne poslove u svezi s planiranjem i upravljanjem ljudskim potencijalima u sudu,
 • organizira rad sudskih službenika i namještenika te prati njihovu učinkovitost u radu,
 • prati i planira edukaciju sudskih službenika i namještenika,
 • vodi brigu o održavanju zgrade suda, radnih prostorija i opreme za rad te investicijskim ulaganjima,
 • organizira i koordinira izradu godišnjeg plana nabave sukladno zakonu i potrebama suda,
 • organizira provedbu postupaka javne nabave,
 • obavlja nadzor nad financijsko-materijalnim poslovanjem suda te obavljanjem uredskih i pomoćno-tehničkih poslova,
 • skrbi se i obavlja nadzor nad trošenjem proračunskih i vlastitih sredstava suda,
 • sudjeluje u izradi i provedbi projekata sudske uprave te nadzire njihovu provedbu,
 • skrbi se o pravodobnom i urednom vođenju statističkih podataka o radu suda,
 • surađuje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u vezi s nabavom opreme i osiguranjem sredstava za pojedine aktivnosti suda,
 • obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjednik suda.

Za svoj rad ravnatelj sudske uprave odgovara predsjedniku suda.

Za ravnatelja sudske uprave može biti primljena osoba koja ima završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava odnosno diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke i najmanje pet godina iskustva na odgovarajućim poslovima.