Priopćenja i obavijesti

Sumarno statističko izvješće o broju primljenih, riješenih i neriješenih predmeta 31.03.2024.
03.04.2024.
Općinski sud u Čakovcu
Zbog građevinskih radova u prostorijama Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Čakovcu, Ruđera Boškovića 18, u razdoblju od 29. siječnja 2024. godine do 09. veljače 2024. godine neće se primati stranke radi izdavanja izvadaka iz zemljišne knjige, potvrda i prijepisa iz zbirke isprava.  
25.01.2024.
Općinski sud u Čakovcu
Na temelju članka 8. stavka 1. točke 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18, 126/19 i 80/22 - dalje: ZDSV), a u svezi sa Zakonom o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“ br. 67/18 i 21/22), Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća donosi
22.11.2022.
Općinski sud u Čakovcu
Sumarno statističko izvješće o broju primljenih, riješenih i neriješenih predmeta
05.07.2022.
Općinski sud u Čakovcu
REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKI SUD ČAKOVEC
02.06.2022.
Općinski sud u Čakovcu
Općinski sud u Čaovcu

 

Sjedište Općinskog suda u Čakovcu je u Čakovcu, Ruđera Boškovića 18.

Općinski sud u Čakovcu ustanovljen je za područje općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec te gradova: Čakovec, Mursko Središće i Prelog.

Stalna služba u Prelogu osnovana je Odlukom Ministarstva pravosuđa od 5. prosinca 2018. za područje općine Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Goričan, Kotoriba, Sveta Marija i grada Preloga.  

Stalna služba u Prelogu nalazi se na adresi Prelog, Trg slobode 1.

Sukladno čl. 1. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23) propisano da se nadležnost sudova određuje ovim Zakonom ako nije određena drugim zakonom, a čl. 18. Zakona o sudovima propisano je da pored nadležnosti propisane drugim zakonima općinski sudovi rješavaju:
1. rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete,
2. rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige,
3. rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog suda,
4. rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela,
5. odlučuju o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama,
6. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,
7. obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti,
8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.

Nadalje, Zakonom o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22, 114/22), odredbom čl. 34., propisano je da općinski sudovi u parničnim postupcima sude u sporovima:

1. o uzdržavanju,
2. o postojanju ili nepostojanju braka, o poništenju i rastavi braka,
3. o utvrđivanju ili osporavanju očinstva ili materinstva,
4. o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti i o roditeljskoj skrbi, ako se istodobno odlučuje o rastavi braka, postojanju ili nepostojanju braka i poništenju braka,
5. o stvarnim i osobnim služnostima,
6. zbog smetanja posjeda,
7. iz najamnih, zakupnih i stambenih odnosa (osim sporova iz članka 34.b točke 1.),
8. za ispravak informacije i za naknadu štete nastale objavom informacije,
9. radi naplate:
- naknada za opskrbu pitkom vodom, plinom, toplinskom i električnom energijom,
- naknada za održavanje čistoće,
- naknada iz pretplatničkog ugovora javnih komunikacijskih usluga,
- naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma,
- naknada za pristojbu Hrvatske radio-televizije,
- naknada za parkiranje,
- regresnih zahtjeva iz zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja,
10. iz radnih odnosa.
Općinski sudovi sude u prvom stupnju i u svim drugim sporovima iz članka 1. ovoga Zakona koji nisu u prvostupanjskoj nadležnosti trgovačkih ili kojih drugih sudova.
Na području županijskog suda u kojemu je ustanovljeno više općinskih sudova zakonom se može odrediti da u određenoj vrsti sporova iz djelokruga općinskog suda na području istog županijskog suda sude samo neki od općinskih sudova.
Općinski sudovi obavljaju poslove pravne pomoći, ako zakonom nije drugačije određeno.

Zakonom o kaznenom postupku (Narodne novine br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130/20, 80/22) člankom 19. a propisano je da su općinski sudovi nadležni:
1) suditi u prvom stupnju za kaznena djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do dvanaest godina, osim ako zakonom nije drukčije propisano,
2) u postupcima iz točke 1. ovog stavka odlučivati o potvrđivanju optužnice,
3) odlučivati o žalbama protiv rješenja za koja je to propisano ovim Zakonom,
4) obavljati druge poslove povjerene im zakonom.
(2) Zakonom se može propisati da u određenoj vrsti predmeta iz nadležnosti dvaju ili više općinskih sudova s područja istoga županijskog suda postupa jedan od tih općinskih sudova, s obzirom na uvjete rada i opseg poslova.