Zemljišno-knjižni odjel

Opće informacije

O zemljišnim knjigama

O pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet vode se zemljišne knjige. Za vođenje zemljišnih knjiga nadležni su zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova (popularno: gruntovnice ili zemljišnici).

U zemljišnoknjžnom odjelu stranke:
• podnose prijedloge za upis određenih prava/pravnih činjenica/drugih podataka bitnih za nekretninu i nositelje određenih prava na nekretninama (vlasništvo, hipoteka, promjena adrese, promjena imena ili prezimena…)
• imaju pravo na uvid u zemljišnu knjigu i sve pomoćne popise
• dobivaju izvatke, odnosno ispise i prijepise iz zemljišne knjige.

Postupak u zemljišnoknjižnim odjelima uređen je:
• Zakonom o zemljišnim knjigama i njegovim dopunama (NN 63/19 i 128/22)
• Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik – NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05)
• brojnim drugim propisima.


ŠTO JE IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE?
 
Zemljišnoknjižni izvadak, koji je izdao i ovjerio zemljišnoknjižni odjel nadležnog općinskog suda, je dokaz o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti predmet upisa u zemljišne knjige. Izvadak, ispis i prijepis iz zemljišne knjige uživa javnu vjeru i ima dokaznu snagu javne isprave.

KAKO RADE ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJELI OPĆINSKIH SUDOVA?

Zemljišnoknjižni odjeli vode postupke samo povodom:
• Prijedloga osobe koja je ovlaštena podnijeti prijedlog
• Prijedloga nadležnoga tijela (npr. ureda tijela državne uprave, primjerice - katastra, nekog drugog suda i sl.).

Zato, ako želite da stanje zemljišne knjige odražava stvarno stanje nekretnina, vaša je obveza da zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog općinskog suda dostavite sve potrebne isprave. Isprave se dostavljaju uz pisani prijedlog.

Dobro je znati!
Činjenica da ste sklopili ugovor o kupoprodaji i platili troškove ovjere potpisa i poreza na promet ne znači da ste time postali vlasnikom nekretnine. Vlasnik nekretnine postajete tek nakon upisa u zemljišnu knjigu!

Od 10. veljače 2023. svi prijedlozi zemljišnoknjižnom sudu podnose se elektronički, putem javnih bilježnika ili odvjetnika kao ovlaštenih korisnika informacijskog sustava koji je u primjeni u poslovanju suda, a nadležno državno odvjetništvo samostalno podnosi prijedlog za upis elektronički putem, sukladno članku 105. Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine, broj 63/19. i 128/22.)

KAKO ĆETE SAZNATI PRAVNO STANJE NEKRETNINE?
 
Zemljišna knjiga je javna, što znači da svatko može zahtijevati uvid u nju. Na taj način možete dobiti uvid u sve njene dijelove, zbirku isprava i sve pomoćne popise, te iz nje dobiti izvatke, odnosno ispise i prijepise.

Digitalizacija zemljišnih knjiga omogućuje korisnicima interneta da uvid u stanje zemljišne knjige obave iz svog ureda ili doma, na web stranicama Ministarstva pravosuđa.

Za sada izvadak s interneta može vam poslužiti samo za informaciju i to nije isprava na temelju koje možete zaključiti bilo kakav pravni posao.

Izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka sa svojstvom javne isprave moguće je:
- U bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda, neovisno o tome nalazi li se tražena nekretnina u nadležnosti suda koji izdaje izvadak ili u nadležnosti nekog drugog suda.
• putem osobnog korisničkog pretinca u sustavu e-Građani,
• i od strane javnih bilježnika i odvjetnika.
Za izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka na bilo koji od navedenih načina ne plaća se sudska pristojba.

Za izvatke izdane i ovjerene od strane javnog bilježnika ili odvjetnika plaća se naknada u iznosu od 20,00 kuna po izvatku.

Preko info telefona Nacionalnog programa sređivanje zemljišnih knjiga i katastra "UREĐENA ZEMLJA" možete doći do informacija:
• o tome kako pretraživati podatke zemljišnih knjiga na internetu
• o statusu predmeta (što je također vidljivo na internetu)
• o radnim vremenima i kontakt-informacijama zemljišnoknjižnih odjela diljem RH
• o ostalim servisnim informacijama (potrebni dokumenti za predavanje prijedloga, tarife i sl.)
INFO TELEFON: 062 72 72 73

Katastarske općine