Obraćanje stranaka Uredu predsjednika Suda

Dopuštene teme komunikacije predsjednika Suda sa strankama

Predsjednik suda razmatra predstavke stranaka na rad suca ili suda zbog odugovlačenja postupka, odnosno zbog nedoličnoga ili neprimjerenog ponašanja suca ili drugog zaposlenika suda u odnosima sa strankom koje je suprotno etičkom kodeksu (čl. 4. st. 3. Zakona o sudovima), zahtjeve za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (čl. 63.-70. Zakona o sudovima), te zahtjeve za izuzeće suca, sudskog savjetnika, odnosno zapisničara u pojedinom predmetu (čl. 15. Zakona o upravnim sporovima). 

Propisani rok za dostavu odgovora na predstavku je 30 dana, a za donošenje odluke povodom zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku 60 dana.

Dodatno napominjemo da upućivanje predstavke kojom se traži ubrzavanje rješavanja pojedinog predmeta (požurnice) sâmo se sebi ne čini razlog za prekoredno rješavanje predmeta, već predstavlja podlogu za provjeru odgovara li dotadašnja dinamika rješavanja predmeta propisanom redoslijedu rješavanja predmeta (čl. 93. st. 1. Zakona o sudovima, vezano uz čl. 62. st. 3. t. 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću) te uobičajenoj i realno mogućoj dinamici, imajući u vidu da bi prihvaćanje utjecaja pukog podnošenja požurnice (neovisno o osnovanosti njenog sadržaja) na dinamiku rješavanja spora neosnovano u nepovoljniji položaj stavilo druge stranke, čiji predmeti su prije na redoslijedu za rješavanje. 

Nedopuštene teme komunikacije predsjednika Suda sa strankama

Predsjednik suda, kao tijelo sudske uprave, nije nadređen sucima u poslovima suđenja, pa stoga predsjednik suda nije ovlašten ocjenjivati niti komentirati predmet pojedinog spora niti pravilnost odluka koje suci donose tijekom spora, niti druga pitanja iz područja suđenja. U odnosu na netom spomenuto, zaštita prava stranaka osigurava se u žalbenom postupku pred drugostupanjskim sudom. 

Pored toga, predsjednik suda ne smije u komunikaciji sa strankama davati pravna mišljenja i savjete, niti tumačiti propise, bez obzira radi li se o pitanjima vezanima uz pojedini spor ili o općenitim pravnim pitanjima. 

Načini obraćanja stranaka Sudskoj upravi

Stranke se predsjedniku Suda mogu obraćati: 
- putem pošte, na adresu Suda (51000 Rijeka, Erazma Barčića 5) 
- putem elektroničke pošte, na adresu: kontakt@usri.pravosudje.hr  
- putem telefaksa, na broj: (051) 499-601 

Predsjednik Suda sa strankama ne komunicira putem telefona, uzevši u obzir da taj način komunikacije ne omogućava pouzdano registriranje sadržaja razgovora. 

Pritužba koja ulazi u dopuštene teme komunikacije predsjednika suda sa strankama može biti iznesena i usmeno, prilikom prijma stranke kod predsjednika Suda. Prijam je moguć u terminu o kojem stranku obavješćuje Ured predsjednika Suda, nakon što stranka putem pošte, elektroničke pošte, telefaksa, ili telefona broj: (051) 499-606, zamoli razgovor i naznači okvirnu temu razgovora. Termin se ne određuje strankama koje se prilikom obraćanja Uredu predsjednika Suda ne žele identificirati ili odbiju navesti okvirnu temu razgovora, kao i kada naznačena tema razgovora ne ulazi u prethodno navedene ingerencije sudske uprave. 

Stranke se ne primaju na razgovor izvan unaprijed određenog termina. Razgovor se ne provodi nasamo sa strankom, već u prisustvu nekog od sudskih službenika. Prilikom razgovora s predsjednikom Suda zaustavlja se svako nastojanje stranke da razgovor skrene na teme koje nisu obuhvaćene prethodno spomenutim ovlastima predsjednika Suda. 

Ako stranka ima opunomoćenika, preporučujemo komuniciranje sa sudskom upravom putem opunomoćenika.