Ovjere isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu

Ovjera isprava namijenjenih uporabi u inozemstvu
Kod općinskog suda se prema Haškoj konvenciji od 05. listopada 1961. godine, a koje Konvencije je potpisnica i Republika Hrvatska, vrši ovjera potpisa i pečata na ispravi koja će se koristiti u i izvan Republike Hrvatske potvrdom „APOSTILLE“.


Ovjera potpisa i pečata na ispravi vrši se potvrdom „APOSTILLE“ na:
1. ispravama koje je izdao službenik državnog tijela, uključujući i one koje je izdao upravitelj sudske pisarnice,
2. administrativnim ispravama (diplomama, svjedodžbama, ispravama izdanim u matičnim uredima (kao što su izvadak iz matice rođenih, izvadak iz matice umrlih, potvrde o slobodnom bračnom stanju i sl.),
3. te ispravama koje je izdao ili ovjerio javni bilježnik.

Za izdavanje potvrde „APOSTILLE“ u Republici Hrvatskoj ovlašteni su općinski sudovi na području svoje nadležnosti.
Za isprave izdane u drugim mjestima, ovjera se radi na svakom mjesno nadležnom općinskom sudu.

Na države koje nisu stranke Konvencije, primjenjuje se zakonski režim ovjere isprava za uporabu u inozemstvu sukladno Zakonu o legalizaciji isprava za upotrebu u inozemstvu. Da bi isprava namijenjena za te države bila valjana mora se nakon postupka ovjere potpisa i pečata na općinskom sudu, obaviti i postupak pune legalizacije (nadovjere) kod Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Za ovjeru potpisa i pečata na ispravama tijela državne vlasti Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne samouprave ili ostalih pravnih osoba plaća se sudska pristojba u obliku državnih biljega u iznosu od 50,00 kn za svaku ispravu.

I
Pristojba za ovjeru prijevoda sudskog tumača iznosi 60 Kn, a ovjera potpisa (matičara, javnog bilježnika, službenika sudskih pisarnica) iznosi 50 Kn

 

Redovno radno vrijeme za prijem stranaka

ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08,30 do 11,00 sati u sobi 26/a.

Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.) – zajednički tekst

Informacije o optjecaju određenih javnih isprava među državama članicama

U skladu s Uredbom EU-a kojom se promiče slobodno kretanje građana, od 16. veljače 2019. unutar EU-a određene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla. Za određene isprave (vidjeti podebljano u nastavku) možete zatražiti višejezični standardni obrazac kako ih ne biste morali prevoditi, a ovjereni prijevod iz bilo koje države članice EU-a u svakom se slučaju mora prihvatiti.
Izuzeće od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla primjenjuje se samo na isprave i njihove ovjerene preslike koje su izdala javna tijela države članice i koje su podnesene javnim tijelima druge države članice.


Također, izuzeće se primjenjuje samo na isprave kojima se potvrđuje jedna ili više činjenica navedenih u nastavku. Podebljanim slovima naznačene su isprave za koje postoji višejezični standardni obrazac. Uzmite u obzir da se svi obrasci ne izdaju u svim državama članicama.
- rođenje
- smrt
- činjenica da je osoba živa
- ime
- sklapanje braka, sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje
- razvod, zakonska rastava ili poništenje braka
- registrirano partnerstvo, sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva
- razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva
- roditeljstvo ili posvojenje
- prebivalište i/ili boravište
- državljanstvo
- nepostojanje kaznene evidencije
- kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

Od 16. veljače 2019. godine više nije potrebno legalizirati odnosno stavljati ''Apostille'' na slijedeće javne isprave:

 

1. rodni list
2. smrtni list
3. vjenčani list
4. potvrda o slobodnom bračnom stanju
5. potvrda o životnom partnerstvu
6. uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu
7. potvrda o nepostojanju kaznene evidencije
8. potvrda za kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

 

Navedene isprave su obuhvaćene Uredbom o javnim ispravama, stoga ih od navedenog datuma više nije potrebno legalizirati ali na zahtjev stranke ovaj sud to i dalje čini, obzirom da neke institucije i dalje traže Apostille bez obzira na sve navedeno.


Isprave od broja 1 do 5 izdaju matični uredi, ispravu broj 6 izdaju policijske postaje, ispravu broj 7 izdaje Ministarstvo pravosuđa, a ispravu broj 8 izdaje Ministarstvo uprave.
Naime, središnja tijela za primjenu Uredbe o javnim ispravama na području Republike Hrvatske u okviru propisanih djelokruga, odnosno za javne isprave iz svoje nadležnosti, jesu Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova.

 


Nadalje, na području Europske unije riječ je o:
– ispravama koje je izdao sud ili službenik suda
– upravnim ispravama
– javnobilježničkim ispravama
– službenim potvrdama koje su stavljene na privatne isprave
– diplomatskim i konzularnim ispravama.
Višejezični standardni obrazac može se upotrijebiti samo u drugoj državi članici te se mora podnijeti zajedno s javnom ispravom kojoj je priložen.
Ako država članica dopušta predočenje ovjerene preslike javne isprave umjesto izvornika, tijela te države članice moraju prihvatiti ovjerenu presliku iz države članice u kojoj je javna isprava izdana.
Više informacija o Uredbi s višejezičnim standardnim obrascima možete pronaći na Europskom portalu e-pravosuđe: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents