Zemljišnoknjižni postupci - Uplate sudskih pristojbi i dokumentacija

Prijedlog za upis u zemljišnu knjigu podnosi se elektronički putem javnog bilježnika ili odvjetnika sukladno odredbi čl. 105. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 63/19 i 128/22), a koja je stupila na snagu 10. veljače 2023.

 

Obavijest: Elektroničko podnošenje prijedloga zemljišnoknjižnom sudu (Portal Uređena zemlja - 12.1.2023.)

Naplata pristojbi
 • IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE / IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE (povijesni) - ne plaća se sukladno odredbi čl. 6 Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o tarifi sudskih pristojbi (NN 92/21 od 1. rujna 2021.)
 • PRESLIKA ZBIRKE ISPRAVA - pristojba se naplaćuje 2,65 EUR po poluarku
 • Sudska pristojba za elektroničko postupanje odnosno elektroničko podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu, sukladno odredbama čl 7. Zakona o sudskim pristojbama, smanjena je za 50% (pristojba se plaća u trenutku predlaganja upisa u  visini polovice propisanog iznosa pristojbe utvrđene Tarifom)
Dokumentacija i obračun pristojbi
Uknjižba vlasništva
 1. Prijedlog,
 2. Temelj upisa (Ugovor o kupoprodaji, darovanju, zamjeni i dr.),
 3. Dokaz o državljanstvu stjecatelja prava vlasništva (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice),
  Za pravne osobe izvod iz sudskog registra Trgovačkog suda,
 4. Pristojba u iznosu 33,18 EUR (prijedlog 6,64 EUR + uknjižba 26,54 EUR - na opću uplatnicu),

*Isprava koja je temelj upisa, a solemizirana je kod javnog bilježnika oslobođena je plaćanja sudske pristojbe

*Isprave koje služe kao temelj upisa predaju se Sudu u izvorniku ili ovjerenoj preslici

Predbilježba
 1. Prijedlog,
 2. Temelj upisa (Ugovor),
 3. Dokaz o državljanstvu stjecatelja prava vlasništva (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice)
  Za pravne osobe izvod iz sudskog registra Trgovačkog suda,
 4. Pristojba u iznosu 33,18 EUR (prijedlog 6,64 EUR + uknjižba 26,54 EUR - na opću uplatnicu)

*Isprava koja je temelj upisa, a solemizirana je kod javnog bilježnika oslobođena je plaćanja
sudske pristojbe. 

Opravdanje predbilježba
 1. Prijedlog 6,64 EUR,
 2. Tabularna izjava - dozvola za uknjižbu
Dioba - Razvrgnuće suvlasništva
 1. Prijedlog,
 2. Temelj upisa (Ugovor),
 3. Oslobođeno plaćanja pristojbe
Rješenje o nasljeđivanju
 • Ukoliko nije dostavljeno službenim putem, na prijedlog stranke uknjižba oslobođena plaćanja sudske pristojbe.
Etažiranje
 1. Prijedlog,
 2. Temelj upisa:
  - Etažni elaborat potvrđen po nadležnom tijelu graditeljstva
  - Međuvlasnički ugovor (ako se radi o više suvlasnika) ili ovjereno očitovanje volje (ako se radi o jednom vlasniku)
  - Potvrda nadležnog tijela graditeljstva
 3. Pristojba: Prijedlog 6,64 EUR
  - upis do 10 posebnih dijelova (+ 13,27 EUR pristojbe)
  - upis od 11-100 posebnih dijelova (+ 39,82 EUR pristojbe)
  - upis 101-500 posebnih dijelova (+ 66,36 EUR pristojbe)
  - upisi više od 500 posebnih dijelova (+ 132,72 EUR pristojbe)
Brisanje upisa

prijedlog 6,64 EUR pristojbe

DOŽIVOTNO UŽIVANJE: Smrtni list ili izjava o dobrovoljnom odricanju s izvršenom ovjerom potpisa.
MALODOBNOST: Rodni list
ZABILJEŽBA SPORA: vrši se službeno ili po prijedlogu stranke pravomoćno okončanom presudom
HIPOTEKA: izjava o brisanju ili brisovnom očitovanju s izvršenom ovjerom potpisa vjerovnika

Zabilježbe

prijedlog 6,64 EUR pristojbe

SPOR: dokaz da se vodi postupka kod Suda ili drugog nadležnog tijela (+ 6,64 EUR pristojbe)
UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU:Ugovor (+ 6,64 EUR pristojbe)

*Isprava koja je temelj upisa, a solemizirana je kod javnog bilježnika oslobođena je plaćanja sudske pristojbe

Promjena općih podataka vlasnika

prijedlog 6,64 EUR pristojbe

PROMJENA ADRESE: uvjerenje o promjeni prebivališta sa MUP-a u izvorniku
PROMJENA IMENA ILI PREZIMENA: izvadak iz matice rođenih ili vjenčanih ili druga odgovarajuća isprava nadležnog tijela
PROMJENA NAZIVA ILI ADRESE PRAVNIH OSOBA: povijesni izvod iz sudskog registra trgovačkog Suda
UPIS OIB-a: potvrda o osobnom identifikacijskom broju

NAPLATA PRISTOJBE:

 • U IZNOSU DO 13,27 EUR PLAĆA SE U DRŽAVNIM BILJEZIMA, 
 • ZA IZNOS IZNAD 13,27 EUR PLAĆA SE UPLATNICOM U KORIST DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
Podaci za uplatu pristojbe:

Svrha: UPIS VLASNIŠTVA
Primalac: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
Br. Računa: 1001005-1863000160
Model: 64
Poziv na broj: 5045-4253-OIB

Oslobođeni plaćanja sudske pristojbe su:
 1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti,
 2. Osobe i tijela u obavljanju javnih ovlasti,
 3. Invalidi domovinskog rata, a na temelju odgovarajućih isprava,
 4. Supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu, a na temelju odgovarajućih isprava,
 5. Supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu, a na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
 6. Prognanici, izbjeglice i povratnici, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,
 7. Korisnici socijalne skrbi koji primaju pomoć za uzdržavanje,
 8. Humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom invalida i obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavljanju humanitarne djelatnosti

Strana država oslobođena je od plaćanja sudske pristojbe ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom uzajamnosti.

U slučaju sumnje o postojanju uvjeta o oslobađanju sudske pristojbe osoba i tijela u obavljanju javnih ovlasti sud će zatražiti objašnjenje od ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Oslobođeni od pristojbe su humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom invalida i obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavljanju humanitarne djelatnosti, a odnosi se samo na one humanitarne organizacije za koje to odredi ministar rada i socijalne skrbi.

Oslobađanje od plaćanja sudske pristojbe za tijela državne vlasti ne odnosi se na tijela općina i gradova, osim ako sukladno posebnom zakonu na njih nije preneseno obavljanje javnih ovlasti.