Simple Procurement

Pravilnik-jednostavna javna nabava

    

Republika Hrvatska

   Trgovački sud u Osijeku

   Ured predsjednika suda

     Osijek, Zagrebačka 2

 

Broj: 41 Su-1/2023-2

U Osijeku 11. siječnja 2023.

 

            Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/2016, 114/2022) predsjednica Trgovačkog suda u Osijeku Nada Roso, donosi

 

 

PRAVILNIK

o provođenju postupaka jednostavne nabave

 

Opće odredbe

Članak 1.

 

            Ovim Pravilnikom o provođenju postupaka jednostavne nabave (dalje: Pravilnik) uređuje se postupak nabave roba i usluga te provedbe projektnih natječaja procijenjene vrijednosti nabave (dalje: PVN) manje od 26.540,00 eura bez PDV-a te postupak nabave radova procijenjene vrijednosti nabave manje od 66.360,00 eura bez PDV-a na Trgovačkom sudu u Osijeku (dalje: Naručitelj).

Temeljem članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (dalje: ZJN), naručitelj je u obvezi uzeti u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Temeljem članka 4. stavak 1. Zakona, naručitelj je u odnosu na sve gospodarske subjekte obvezan poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

Odredbe Zakona o sukobu interesa na odgovarajući način se primjenjuju u postupcima jednostavne nabave koji se provode temeljem ovog Pravilnika.

Svi novčani iznosi navedeni u ovome Pravilniku su bez PDV-a.

 

 

Članak 2.

 

Postupci jednostavne nabave moraju biti usklađeni s Planom nabave i Financijskim planom Trgovačkog suda u Osijeku (u daljnjem tekstu: Naručitelj), a predmeti nabave robe, usluga ili radova PVN manje od 2.650,00 eura moraju biti usklađeni sa Financijskim planom.

 

 

 

Vrste postupaka

Članak 3.

 

Ovisno o PVN robe, usluga ili radova, postupak jednostavne nabave može biti:

  1. postupak jednostavne nabave PVN manje od 3.000,00 eura za nabavu robe, usluga ili radova,
  2. postupak jednostavne nabave PVN jednake ili veće od 3.000,00 eura do 10.000,00 eura za nabavu robe, usluga ili radova,
  3. postupak jednostavne nabave PVN jednake ili veće od 10.000,00 eura do 26.540,00 eura za robu i usluge, odnosno do 66.360,00  eura za radove.

Pripremu i provedbu postupaka jednostavne iz točke 2. i 3. ovog članka, provodi stručno povjerenstvo od 3 (tri) člana, od kojih 1 (jedan) mora imati važeći certifikat iz područja javne nabave.

Članove povjerenstva za svaki pojedini postupak nabave, imenuje predsjednik suda posebnom odlukom.

Obveze i ovlasti stručnog povjerenstva su: pripremanje poziva za dostavu ponuda i troškovnika sukladno tehničkim specifikacijama, kao i druge potrebne dokumentacije vezane za prikupljanje ponuda i provedbu postupka nabave, slanje dokumentacije o nabavi gospodarskim subjektima na dokaziv način, objava poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama Naručitelja ukoliko je primjenjivo, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda s rangiranjem ponuda sukladno uvjetima propisanim u dokumentaciji o nabavi, davanje prijedloga za odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom, slanje  odluke o odabiru, odnosno poništenju postupka ponuditeljima, izrada prijedloga ugovora o nabavi po okončanom postupku jednostavne nabave ukoliko se isti sklapa sukladno odredbama ovog Pravilnika.

 

 

Provedba postupka PVN manje od 3.000,00 eura

Članak 4.

 

Postupak jednostavne nabave radova, roba i usluga PVN manje od 3.000,00 eura provodi se zahtjevom za izdavanje ponude prema jednom gospodarskom subjektu.

Zahtjev za izdavanje ponude sastavlja voditelj pojedinog odjela na sudu u skladu sa procedurom stvaranja ugovornih obveza, a nakon što ponudu prihvati predsjednik suda ili zamjenik predsjednika suda, sastavlja se narudžbenica ili eventualno ugovor (ukoliko predmet nabave ima specifičnosti ili tako zahtjeva ponuđač). Narudžbenicu sastavlja Odjel materijalno-financijskog poslovanja, a ugovor sastavlja Ured predsjednika suda, a isto potpisuje predsjednik suda odnosno zamjenik predsjednika suda.

Evidenciju o izdanim narudžbenicama i sklopljenim ugovorima vodi Odsjek materijalno-financijskih poslova.

 

 

 

 

Narudžbenica i/ili ugovor obavezno sadrži: podatke o naručitelju i ponuditelju, predmetu narudžbe/ugovora, poveznicu na broj ponude, mjestu i vremenu izdavanja, roku isporuke, cijeni, dospijeću plaćanja i ostalim bitnim sastojcima iz ponude.

 

 

Provedba postupka PVN jednake ili veće od

3.000,00 eura do 10.000,00 eura

Članak 5.

 

Postupak jednostavne nabave radova, roba i usluga PVN jednake ili veće od 3.000,00 eura, a manje od 10.000,00 eura, Naručitelj provodi pozivom na dostavu ponuda koji se upućuje najmanje 3 (trima) gospodarskim subjektima po vlastitom izboru ili iznimno manjem broju, ukoliko tako proizlazi iz okolnosti slučaja (specifični predmet nabave, ograničeno tržište, zakonska ograničenja, žurnost postupanja).

Prethodno započinjanju postupka jednostavne nabave iz prethodnog stavka, Predsjednik suda donosi odluku kojom pokreće postupak jednostavne nabave u kojem se pozivom na Plan nabave definira predmet nabave, vrijednost predmeta nabave te imenuju članovi stručnog povjerenstva za provedbu postupka.

Postupak provedbe jednostavne nabave iz stavka 1. ovog članka, sastoji se od:

- izrade odluke o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva,

- izrade ponudbenog lista i troškovnika,

- dostave poziva za dostavu ponude,

- zaprimanje ponuda,

- pregleda ponuda temeljem kojega se sastavlja zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

- izrade i slanja obavijesti o odabiru ponude ili poništenju postupka sukladno uvjetima propisanim pozivom.

Pozivanje gospodarskih subjekata na dostavu ponuda provodi se na dokaziv način (dostavnica/povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mail poruke, službeni dopis ili službena bilješka u spisu nabave).

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje:

- naziv naručitelja,

- opis predmeta nabave,

- troškovnik,

- procijenjenu vrijednost nabave,

- kriterij za odabir ponude,

- obvezne uvjete i zahtjeve kao ponuditelji trebaju ispuniti (razlozi isključenja ponuditelja, uvjete sposobnosti)

- te po potrebi i druge uvjete i zahtjeve,

- rok za dostavu ponuda (datum i vrijeme),

- način dostavljanja ponuda,

- adresu na koju se ponude dostavljaju,

- internetsku stranicu ili adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je primjenjivo,

 

- kontakt osoba Naručitelja s brojem telefona i adresom elektroničke pošte, datum objave poziva na internetskim stranicama ako je primjenjivo, mjesto, datum i sat otvaranja ponuda, uvjete za dostavu jamstva.

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 5 (pet) niti dulji od 8 (osam) dana od dana upućivanja poziva.

Za odabir ponude dovoljna je 1 (jedna) pristigla ponuda koja udovoljava svim uvjetima postupka (valjana ponuda). S odabranim ponuditeljem se sklapa ugovor o nabavi ili mu se izdaje narudžbenica.

Obavijest o odabiru ili odluka o poništenju postupka dostavlja se  svim sudionicima elektroničkom poštom.

 

 

Provedba postupaka PVN jednake ili veće od 10.000,00 eura do 26.540,00 eura za robu i usluge, odnosno do 66.360,00 eura za radove

Članak 6.

 

Nabavu robe i usluga PVN jednake ili veće od 10.000,00 eura, a manje od 26.540,00 eura, odnosno manje od 66.360,00 eura za radove, Naručitelj provodi objavom poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama suda.

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv za dostavu ponuda sa dokumentacijom o nabavi može se objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Prethodno započinjanju postupka jednostavne nabave iz prethodnog stavka, Predsjednik suda donosi odluku kojom pokreće postupak jednostavne nabave u kojem se pozivom na Plan nabave definira predmet nabave, vrijednost predmeta nabave te imenuju članovi stručnog povjerenstva za provedbu postupka.

Postupak provedbe jednostavne nabave iz stavka 1. ovog članka, sastoji se od:

- izrade odluke o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva,

- izrade ponudbenog lista i troškovnika,

- objava poziva za dostavu ponude,

- zaprimanje ponuda,

- pregleda ponuda temeljem kojega se sastavlja zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

- izrade i slanja obavijesti o odabiru ponude ili poništenju postupka sukladno uvjetima propisanim pozivom

Pozivanje gospodarskih subjekata na dostavu ponuda provodi se objavom poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama suda u rubrici "Javna nabava" odnosno ukoliko je tako određeno odlukom kojom pokreće postupak jednostavne nabave objavom poziva za dostavu ponuda u Elektroničkom oglasniku javne nabave putem službenog korisničkog računa.

Poziv za dostavu ponude sadrži:

- podatke o Naručitelju,

- opis predmeta nabave,

- procijenjenu vrijednost nabave

- tehničke specifikacije ako je primjenjivo,

- kriterij za odabir ponude,

 

 

- uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, ako se traži,

- rok za dostavu ponude (datum i vrijeme),

- način dostavljanja ponuda,

- adresu na koju se ponude dostavljaju,

- internetsku adresu ili adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno,

- kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Ovisno o prirodi predmeta nabave, poziv za dostavu ponuda može sadržavati i druge relevantne podatke (npr. rok početka/završetka izvođenja radova, isporuke robe, pružanja usluga ili trajanje ugovora, mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga ako je poznato) i dodatke tom pozivu (ponudbeni list, troškovnik i dr.).

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 8 (osam) niti dulji od 15 (petnaest) dana, računajući od dana objavljivanja poziva za dostavu ponuda na Internet stranici Naručitelja.

Kriterij za odabir ponude može biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ako se kao kriterij koristi ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se koristiti i drugi kriteriji povezani s predmetom nabave kao što su kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, rok isporuke ili rok izvršenja, jamstveni rok i drugo.

Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda.

Obavijest o odabiru ili odluka o poništenju postupka dostavlja se  izabranom ponuđaču elektroničkom poštom, a za ostale sudionike objavom na internetskim stranicama suda odnosno u Elektroničkom oglasniku javne nabave ukoliko je poziv za dostavu ponuda objavljen u istome.

 

Članak 7.

 

Ponuda i priložena dokumentacija koju Naručitelj u pozivu za dostavu ponuda traži, izrađuje se na način da čini cjelinu (uvez). Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda mora biti uvezena u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. U slučaju postojanja sumnji u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka zatražiti od ponuditelja da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata, ili se može obratiti izdavatelju tih dokumenata i nadležnim tijelima.

 

Kriteriji za odabir i dodatni uvjeti

                                           Članak 8.

 

U Odluci o započinjanju postupka utvrdit će se osnove za isključenje gospodarskog subjekta kao i kriterij za odabir gospodarskog subjekta, kojom prilikom se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

 

 

Kriteriji za odabir ponude su najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se koristiti i različiti kriteriji povezani s predmetom nabave, npr. kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja, jamstveni rok i dr., koje ponuđači moraju dokazati.

      Naručitelj u postupku jednostavne nabave temeljem ovog Pravilnika može od ponuditelja tražiti sljedeće vrste jamstva:

  1. Jamstvo za ozbiljnost ponude
  2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
  3. Jamstvo za uklanjanje nedostataka u ugovorenom roku.

 

Članak 9.

 

O postupku otvaranja ponuda, pregleda i ocjene ponuda sastavlja se zapisnik.

Zapisnik obvezno sadrži:

- naziv i podatke o Naručitelju,

- naziv predmeta nabave,

- imena i prezimena članova Stručnog povjerenstva

- procijenjenu vrijednost nabave,

- datum i vrijeme početka otvaranja ponuda, te pregleda i ocjene ponuda,

- podatke o gospodarskim subjektima koji su podnijeli ponudu prema redoslijedu zaprimanja ponude,

- analitičkog prikaza traženih i danih dokaza sposobnosti ponuditelja, jamstava ako je traženo,

- analize ponuda vezano za ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija,

- razloga za odbijanje ponuda uz objašnjenje,

- rangiranja valjanih ponuda sukladno kriteriju za odabir,

- naziv ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor

- prijedlog odgovornoj osobi Naručitelja za donošenje obavijest o odabiru ili obavijest o poništenju s obrazloženjem.

Otvaranje ponuda nije javno.

 

Članak 10.

 

Odgovorna osoba Naručitelja najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno odluku o poništenju postupka jednostavne nabave.

Odluka o odabiru ili odluka o poništenju dostavlja se redovnom poštom ili elektroničkim putem svim gospodarskim subjektima koji su dostavili ponude.

Najkasnije 30 dana nakon odabira najpovoljnije ponude, zaključuje se ugovor koji sadrži bitne elemente ponude. Ako odabrani ponuditelj u navedenom roku ne potpiše ugovor, pristupa se odabiru drugog ponuđača sukladno rang listi ako ga ima i ako je financijski prihvatljiv, ili se postupak poništava.

 

 

Članak 11.

 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka jednostavne nabave sadrži najmanje sljedeće podatke:

- podatke o Naručitelju,

- predmet nabave ili grupu predmeta nabave za koje se donosi odluka o odabiru najpovoljnije ponude odnosno odluka o poništenju postupka jednostavne nabave,

- procijenjenu vrijednost nabave,

- kriterij za odabir ponude,

- naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi,

- cijena odabrane ponude,

- datum donošenja i potpis odgovorne osobe.  

 

Članak 12.

 

Istekom roka od pet dana od slanja odluke o odabiru najpovoljnije ponude, stječu se uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi.

 

 

Izvršenje ugovora o nabavi

Članak 13.

 

Ugovor o nabavi mora biti u skladu s uvjetima određenima u pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom.

Ugovorne strane izvršavaju ugovor o nabavi u skladu s uvjetima određenima u pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom.

Naručitelj je obvezan kontrolirati da li je izvršenje ugovora o nabavi u skladu s uvjetima određenima u pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom.

Izmjene ugovora o nabavi za vrijeme njegova trajanja dozvoljene su pod uvjetom da se ne mijenja pravna priroda ugovora, kao i opseg i priroda predmeta nabave.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

 

 

Čuvanje dokumentacije

Članak 14.

 

Naručitelj je obvezan svu dokumentaciju o postupcima jednostavne nabave čuvati najmanje 4 (četiri) godine od završetka postupka jednostavne nabave.

 

 

 

 

 

 

 

Izuzeća

Članak 15.

 

Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na nabavu stručne literature i pravnih propisa (tiskani ili digitalni oblik), stručnih seminara, kao i onih usluga koje može izvršiti samo jedan javni ili privatni gospodarski subjekt.

Također, ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na one nabave u kojima je Naručitelj samo krajnji korisnik, a stvarni naručitelj je ili Središnji državni ured za javnu nabavu ili ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

U slučaju više sile, događaja izvan kontrole Naručitelja i neovisnog od njegove volje (iznenadni kvarovi, havarije ili poremećaji na tržištu i sl.), a koji se nisu mogli predvidjeti ili izbjeći, Naručitelj jednostavnu nabavu bez obzira na procijenjenu vrijednost nabave provodi izdavanjem narudžbenice na temelju zaprimljene najmanje jedne ponude.

 

 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 16.

 

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

 

 

Članak 17.

           

            Sve izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način kao i ovaj Pravilnik.

            Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave Trgovačkog suda u Osijeku broj: 41-Su-25/2022-4 od 7. ožujka 2022.

 

 

Članak 18.

 

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnoj stranici Trgovačkog suda u Osijeku.

 

 

                                                                                              Predsjednica suda:

Nada Roso

JEDNOSTAVNA JAVNA NABAVA ZA 2021. GODINU-TONERI I UREDSKI MATERIJAL
JEDNOSTAVNA NABAVA UREDSKOG I TISKANOG MATERIJALA EV. BROJ NABAVE JN1/2023
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-JEDNOSTAVNA NABAVA TONERA ZA PISAČE EV. BROJ NABAVE JN2/2023
ODLUKA O PONUDI-JEDNOSTAVNA NABAVA TONERA ZA PISAČE EV. BROJ NABAVE JN2/2023

     Republika Hrvatska

  Trgovački sud u Osijeku

   Ured predsjednika suda

    Osijek, Zagrebačka 2 

 

Poslovni broj: 41 Su-74/2023-8

U Osijeku 12. travnja 2023.

       

 

Temeljem članka 31. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj: 28/1333/1582/1582/1667/18126/19130/2021/22, 60/22, 16/23), a u svezi sa člankom 5. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave broj:  41 Su-1/2023-2 od 11. siječnja 2023., Predsjednica Trgovačkog suda u Osijeku, Nada Roso, donosi

 

ODLUKU O ODABIRU

 

I. U postupku jednostavne nabave tonera za pisaće, evidencijskog broja JN2/2023 prihvaća se ponuda društva MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, OIB: 50467974870, Velika Gorica, Vukomerička ulica 6, na iznos od 2.626,40 euro bez PDV-a.

 

II. U svrhu realizacije nabave, sa odabranim Ponuditeljem sklapa se ugovor.

 

III. Ova odluka je izvršna danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Trgovački sud u Osijeku kao naručitelj je na temelju članka 5. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave proveo postupak jednostavne nabave tonera za pisaće objavom poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama suda.

 

Do isteka roka za dostavu ponuda pristiglo je četiri ponude, a nakon otvaranja, pregleda i ocjene dostavljenih ponuda,  sukladno kriteriju za odabir, utvrđeno je da ponuda ponuditelja MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, OIB: 50467974870, Velika Gorica, Vukomerička ulica 6, sadrži najnižu cijenu, stoga je odlučeno kao u točki I. ove Odluke.

 

U Osijeku 12. travnja 2023.

 

Predsjednica suda:

Nada Roso

JEDNOSTAVNA NABAVA UREDSKOG I TISKANOG MATERIJALA EV. BROJ NABAVE JN1/2024