Redovni sudovi

Općinski sudovi
 1. rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete,
 2. rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige,
 3. rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog suda,
 4. rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela,
 5. odlučuju o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama,
 6. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,
 7. obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti,
 8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.
Županijski sudovi
 1. rješavaju o žalbama protiv odluka općinskih sudova, osim ako je zakonom drukčije propisano,
 2. rješavaju predmete u prvom stupnju kada je njihova nadležnost propisana zakonom,
 3. provode istražni i javnobilježnički stegovni postupak zbog stegovnih prijestupa i odlučuju o tim prijestupima u prvom stupnju, kad je to određeno zakonom,
 4. odlučuju o žalbama protiv odluka u stegovnim postupcima zbog neurednosti u obavljanju poslova javnih bilježnika, kad je to određeno zakonom,
 5. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,
 6. obavljaju poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, osim u prekršajnim predmetima,
 7. provode izvršenje strane kaznene odluke,
 8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.