Specijalizirani sudovi

Trgovački sudovi

U Republici Hrvatskoj ustanovljeno je devet trgovačkih sudova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Bjelovar, Varaždin, Zadar, Pazin, Dubrovnik) koji:

 1. odlučuju u parničnim i izvanparničnim stvarima kada je to propisano posebnim zakonom,
 2. postupaju u registarskim stvarima i vode sudske registre,
 3. odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, radom i prestankom trgovačkog društva,
 4. odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode predstečajne i stečajne postupke,
 5. odlučuju o upisima u upisnik brodova i jahti u onim stvarima koje su Pomorskim zakonikom stavljene u nadležnost trgovačkog suda, ograničenju odgovornosti brodara, prigovorima protiv konačne diobene osnove za likvidaciju zajedničke havarije, ako zakonom za pojedinu vrstu predmeta nije drukčije određeno,
 6. provode postupak priznanja inozemnih sudskih odluka, kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima,
 7. provode osiguranje dokaza za postupke za koje su inače nadležni,
 8. određuju mjere osiguranja u postupcima i povodom postupaka u kojima su inače nadležni,
 9. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u izvođenju dokaza u trgovačkim stvarima,
 10. obavljaju i druge poslove određene zakonom.
Upravni sudovi

U Republici Hrvatskoj ustanovljena su četiri upravna suda i to u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku koji:

 1. odlučuju o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela,
 2. odlučuju o tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela,
 3. odlučuju o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku,
 4. odlučuju o tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora,
 5. odlučuju u drugim zakonom propisanim slučajevima.
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
 1. odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka općinskih sudova u prekršajnim predmetima i odluka javnopravnih tijela koja vode prvostupanjski prekršajni postupak kada je to propisano posebnim zakonom,
 2. rješava sukob nadležnosti između općinskih sudova u prekršajnim predmetima,
 3. odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka o prekršaju kada je to propisano posebnim zakonom,
 4. odlučuje o žalbama u predmetima međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije iz prekršajne nadležnosti,
 5. provodi nadzor nad urednim obavljanjem poslova sudaca koji rade na prekršajnim predmetima,
 6. obavlja druge poslove određene zakonom.
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
 1. odlučuje o žalbama protiv odluka koje su u prvom stupnju donijeli trgovački sudovi,
 2. rješava sukob mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova te odlučuje o delegaciji nadležnosti između trgovačkih sudova,
 3. obavlja druge poslove određene zakonom.
Visoki upravni sud Republike Hrvatske
 1. odlučuje o žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja protiv kojih je dopuštena žalba,
 2. odlučuje o zakonitosti općih akata,
 3. odlučuje o sukobu nadležnosti između upravnih sudova,
 4. odlučuje u drugim zakonom propisanim slučajevima.