Objavljeni postupci javne nabave

Javna nabava toneri za 2022. godinu
Javna nabava ured za 2022. godinu
NABAVA SLUŽBENOG VOZILA PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-ponovljeno - Jednostavna nabava uredskog i tiskanog materijala ev. broj nabave 1/2022

 

Republika Hrvatska

Trgovački sud u Osijeku

Ured predsjednika suda

Osijek, Zagrebačka 2

 

     Broj: 41-Su-73/2022-9

     U Osijeku 20. lipnja 2022.

 

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE-ponovljeno

Jednostavna nabava uredskog i tiskanog materijala ev. broj nabave 1/2022

 

 

1. NARUČITELJ:

 

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Sjedište: Osijek, Zagrebačka br. 2

OIB: 37588811552

Kontakt osoba: Ivan Čulić

Telefon/telefaks: 031 285-653, 207-600

Adresa e-pošta: ivan.culic@tsos.pravosudje.hr

Internet adresa: http://sudovi.pravosudje.hr/tsos/

 

2. PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVE

 

Vrsta postupka nabave: Jednostavna nabava

 

Ugovor ili narudžbenica: Ugovor

 

Evidencijski broj nabave: 1/2022               

 

Procijenjena vrijednost nabave: 50.000,00 kn bez PDV-a.

 

3. OPIS PREDMETA NABAVE

 

Predmet nabave je isporuka uredskog i tiskanog materijala na adresu sjedišta Naručitelja, a sukladno specifikaciji iz Troškovnika, odnosno potrebama koje će biti specificirane svakom pojedinom narudžbom.

 

4. KOLIČINA

 

Specifikacija odnosno Troškovnik čini popis proizvoda i sastavni je dio ovog Poziva za dostavu ponude. Navede količine su okvirne vrijednosti godišnje nabave. Naručitelj zadržava pravo izmjene i odstupanja u količinskim vrijednostima robe.

 

 

 

 

5. UVJETI NABAVE

 

 • način izvršenja: prema ponuditelju čija ponuda bude odabrana dostavljat će se narudžbenice. Isporuka robe iz ugovora obavljat će se sukcesivno, na zahtjev naručitelja sukladno potrebama korisnika iskazanim u narudžbenicama unutar radnog vremena Naručitelja.
 • rok izvršenja: isporuka je najviše 72 sata (3 radna dana) od primitka pisanog zahtjeva/narudžbenice.
 • rok trajanja ugovora: 6 mjeseci
 • rok valjanosti ponude: 30 dana
 • mjesto izvršenja: Trgovački sud u Osijeku, Zagrebačka br. 2, 31000 Osijek
 • rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima financijskog poslovanja korisnika državnog proračuna po izvršenoj isporuci, u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja od strane gospodarskog subjekta.

 • cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude  bez PDV-a, cijena PDV-a, cijena ponude s PDV-om. Cijena ponude piša se brojkama. Ako ponuditelj nije u sastavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a u Ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za mjesto upisa PDV-a ostavlja se prazno.

Jedinične cijene izražene u troškovniku nepromijenjene su za cijelo vrijeme trajanja ugovora/narudžbenice.

 • kriterij odabira ponude: Naručitelj će kao najpovoljniju ponudu izabrati ponudu s najnižom ukupnom cijenom bez PDV-a.

 

6. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

 

Naručitelj će obvezno isključiti iz postupka nabave:

 1. onog ponuditelja koji ne dokaže da nema okolnosti za isključenje iz članka 251. stavka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi.

Za dokazivanje nepostojanja okolnosti iz članka 251. Zakona o javnoj nabavi, gospodarski subjekt je dužan u ponudi dostaviti izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednako vrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta.

Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

 1. Onog ponuditelja koji nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

Za potrebe dokazivanja naprijed navedenih okolnosti ponuditelj je dužan dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga.

Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

 

7. DOKAZ PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI

 

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države poslovnog sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, koji ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana početka javne nabave. Ovim uvjetom gospodarski subjekt mora dokazati da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave.

 

8. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

Tehnička specifikacija predmeta nabave navedena je i opisana u Troškovniku koji je priložen ovoj dokumentaciji.

Naručitelj se pri definiranju tehničke specifikacije uredskog materijala koristio općepoznatim i uobičajenim opisima koji se koriste i na mjerodavnom tržištu, odnosno u katalozima i na internetskim stranicama proizvođača i trgovaca uredskim materijalom, te su u skladu s međunarodnim standardima koji definiraju pojedine tehničke značajke kao i kvalitetu artikala.

Artikli predmeta nabave moraju u potpunosti odgovarati traženim tehničkim značajkama navedenim troškovnikom. Sva roba koja će se isporučiti mora biti nova, nekorištena, u originalnom tvorničkom pakiranju s oznakom proizvođača/tržišnog naziva robne marke, te u svemu odgovarati tehničkim specifikacijama propisanim Troškovnikom koji je dio ove dokumentacije o nabavi.

Papir za ispis i kopiranje treba biti za upotrebu na svim fotokopirnim, laserskim i inkjet uređajima. Kod parametara gramatura, debljina i hrapavost, iskazane ciljane vrijednosti nuđenog papira moraju se nalaziti unutar navedenog raspona vrijednosti iz Troškovnika.

Kod parametara neprozirnost i bjelina nuđene minimalne vrijednosti ne smiju biti manje od traženih minimalnih vrijednosti. Ako gospodarski subjekt nudi jednakovrijednu robu, za bilo koju stavku iz troškovnika, obvezan je upisati naziv robe / tržišnu oznaku robne marke i dostaviti tehničku specifikaciju / opis ponuđene robe, koja mora odgovarati tehničkim specifikacijama opisanim Troškovnikom i udovoljavati zahtjevima navedenim u ovoj točki dokumentacije. Tehnički opis jednakovrijednih artikala mora odgovarati opisu ponuđenih artikala odnosno ispunjavati zahtjeva naznačene u okviru.

 

9. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

 

 • Ponudbeni list (Obrazac 1.): mora biti pravilno ispunjen, ovjeren i potpisan od strane ponuditelja
 • Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja:

(izvod iz kaznene evidencije ili izjava o nekažnjavanju i potvrda porezne uprave o ne postojanju duga po osnovi poreza i javnih davanja)

 • Dokaze o pravnoj i posl. sposobnosti (izvod iz trgovačkog/obrtnog registra)
 • Troškovnik (Obrazac 1. i 2.): mora biti pravilno ispunjen, ovjeren i potpisan od strane ponuditelja.

 

 

Ponuda zajedno sa svom pratećom dokumentacijom dostavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Pri izradi ponuditelj se mora pridržavati zahtijeva i uvjeta iz ovog Poziva. Ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst poziva, a ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom.

 

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu (uvez). Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

 

Ponuda mora biti uvezena u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i utisnutim pečatom). Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje radnim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

 

Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova svaki se dio uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, a ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

 

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da ispravljeni tekst ostane vidljiv (čitak) ili dokaziv (npr. nije dopustivo brisanje, premazivanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

 

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

 

 

10. NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

 

 • rok za dostavu ponude: Ponuda mora biti zaprimljena od strane naručitelja na adresi Trgovačkog suda u Osijeku, Ured predsjednice suda, Zagrebačka br. 2 Osijek, najkasnije do 29. lipnja 2022. u 14,00 sati.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježit će se kao zakašnjela te otvorena vratiti pošiljatelju bez odgode.

 • način dostave: Ponude se predaju neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

 

 

 

 

 

na prednjoj strani:

 

Trgovački sud u Osijeku

Ured predsjednice suda

Zagrebačka br. 2

31000 Osijek

 

 

PONUDA ZA NABAVU UREDSKOG I TISKANOG MATERIJALA

EV. BR: 1/2022.

"NE OTVARAJ"

 

na poleđini:

 

Naziv i adresa ponuditelja

 

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

 

Alternativne ponude nisu dopuštene.

 

 

11. OSTALO

 

Objava ovog poziva bit će na internetskoj stranici Trgovačkog suda u Osijeku http//sudovi.pravosudje.hr/tsos/ dana 21. lipnja 2022.

 

Otvaranje ponuda zakazuje se za 30. lipnja 2022. u 8:00 sati i nije javno.

 

Po izboru ponuditelja Naručitelj će svim gospodarskim subjektima koji su dostaviti ponudi, dostaviti istu na dokaziv način (dostavnicom, povratnicom, telefaxom ili e-mailom).

 

                   

                                                                     Predsjednica suda:

Nada Roso