Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo

  • Ovjera isprava

Isprave izdane u Zagrebu, odnosno na teritorijalnoj nadležnosti Općinskog građanskog suda u Zagrebu - sveučilišne diplome, školske svjedodžbe, izvadak iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih, punomoći, razne izjave itd, da bi bile valjane na području druge druge države moraju biti propisno ovjerene.

Isprave koje nisu izdane od državnih institucija, nego su privatnog karaktera - punomoći, različite izjave - na njima potpis potpisnika mora biti ovjeren po javnom bilježniku, prije dolaska na sud.
Isprave se ovjeravaju u sobi 503/V, telefon: 6126 697, od ponedjeljka do četvrtka od 8:30 do 12:00 sati.
Ovjera isprava izdanih izvan Zagreba u nadležnosti je mjesnih općinskih sudova.
Ako je potreban prijevod isprave, isprava mora biti prevedena po ovlaštenom sudskom tumaču.

 

Ovjera prijevoda isprave se obavlja na općinskom sudu gdje sudski tumač koji ju je preveo ima svoje sjedište.

 

U skladu s Uredbom (EU) br. 2016/1191 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016., koja se primjenjuje od 16. veljače 2019. nije više potrebno legalizirati apostilom isprave namijenjene za uporabu u državama članicama EU, koje su obuhvaćene Uredbom o javnim ispravama br. 1024/2012 tj. rodni, smrtni, vjenčani list, potvrdu o bračnom stanju, životnom partnerstvu, uvjerenje o prebivalištu ili boravištu, potvrdu o nepostojanju kaznene evidencije, potvrdu za kandidiranje ili glasovanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici.

 

 

Za osnivanje sudskog spisa u svrhu ovjere isprava, potrebno je ispuniti Zahtjev za ovjeru isprava (obrazac se može preuzeti na poveznici niže), isprave koje treba ovjeriti, njihove obične preslike i sudska pristojba.

Za ovjeru isprava plaća se sudska pristojba:
- za svaki izvornik isprave - 6,64 eur (50,00 kn),
- za svaki prijevod izvornika - 7,96 eur (60,00 kn).

Iznos pristojbe do 13,27 eur (100,00 kn) plaća se u državnim biljezima.
Iznos iznad 13,27 eur (100,00 kn) plaća se uplatnicom na žiro račun Državnog proračuna.

Državni se biljezi mogu kupiti u kiosku u prizemlju zgrade suda.

Pristojba se ne naplaćuje za ostvarenje prava s osnova socijalnog osiguranja u inozemstvu.

 

Zamolba za ovjeru za inozemstvo

 

Ovjerene isprave podižu se idućeg radnog dana.

Popis ovlaštenih sudskih tumača se može vidjeti na web adresi: https://e-oglasna.pravosudje.hr/sudski-tumaci , a ostale informacije se mogu dobiti na telefon: 6126 697, svakim radnim danom od 8:30 do 13:30 sati te na e-mail adresu: dora.kuhar@oszg.pravosudje.hr

Međunarodna legalizacija Rješenja o otpustu iz hrvatskog državljanstva koji izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova RH obavlja se u Ministarstvu pravosuđa i uprave RH na adresi Zagreb, Ulica grada Vukovara 49.

 

  • Priznanje stranih sudskih odluka

Obrazac prijedloga za priznanje sudske odluke

 

  •  Izdavanje uvjerenja

Od 1. listopada 2007. godine Uvjerenja da se protiv podnositelja zamolbe pred Županijskim sudom u Zagrebu i Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu ne vodi istražni postupak, nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna, niti je izrečen a nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor se izdaju na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, na adresi Zagreb, Ilica 207.