Uvid u spise, rješenja u nasljeđivanju i sudsku arhivu

Uvid u spise

Stranke imaju pravo razmatrati i prepisivati spise postupaka u kojima sudjeluju, dok se se ostalim osobama koje imaju opravdan interes može dopustiti razmatranje i prepisivanje pojedinih spisa.

Stranke, njihove opunomoćenike i druge ovlaštene osobe obaviještava o stanju predmeta službenik sudske pisarnice na osnovi podataka iz upisnika i spisa. Obavijest će se ograničiti na podatke o tomu u kojem se stadiju postupak nalazi. Pri davanju obavijesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji i naredaba, kao i o vjerojatnom ishodu postupka. Ostalim osobama daju se obavijesti o stanju predmeta samo po odobrenju suca.
Razgledanje i prepisivanje spisa obavlja se u sudskoj pisarnici na određenom mjestu pod nadzorom službenika sudske pisarnice.

Zahtjevi za vršenje uvida u spise i zbirke isprava Zemljišnoknjižnog odjela podnose se na adresu: uvid.zk.odjel@oszg.pravosudje.hr

Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom

Obavještavaju se stranke da se zatražene kopije rješenja o nasljeđivanju strankama ne šalju poštom već stranke primjerak rješenja mogu preuzeti u O pisarnici (soba 331, III. kat), nakon što podmire troškove kopiranja i sudsku pristojbu u iznosu od 13,27 eur (u biljezima) za vađenje spisa iz arhive.

Uz zahtjev za izdavanje kopije rješenja o nasljeđivanju nužno je dostaviti dokaz o postojanju pravnog interesa i po potrebi punomoć za zastupanje stranke koja traži izdavanje kopije rješenja.

Obavještavaju se stranke da se zatražene kopije rješenja o nasljeđivanju strankama ne šalju poštom već stranke primjerak rješenja mogu preuzeti u O pisarnici (soba 331, III. kat), nakon što podmire troškove kopiranja i sudsku pristojbu u iznosu od 13,27 eur (u biljezima) za vađenje spisa iz arhive.

 

Sudska arhiva

Temeljem odredbe čl. 242. Sudskog poslovnika, opći arhiv je zajednički za sve vrste spisa i drži se odvojeno od sudske pisarnice u posebnoj prostoriji. U općem arhivu čuvaju se svi spisi koji su izdvojeni iz priručnog arhiva u smislu odredbe čl. 241. st. 1. Sudskog poslovnika. Uz uložene spise u općem arhivu čuvaju se i odgovarajući upisnici i pomoćne knjige iz ranijih godina.U općem arhivu vodi se pregledna tablica s podacima gdje se čuvaju pojedine vrste spisa.

Temeljem čl. 245. st. 2. Sudskog poslovnika, arhivska građa (pojedini spisi, grupa spisa, upisnika, imenika i drugih pomoćnih knjiga) čuva se i izdaje po posebnim propisima o čuvanju, prikupljanju i povremenom izdavanju arhivske građe, kao i po odredbama Sudskog poslovnika.

Pisarnica sudske arhive ne prima sudske stranke, nego se arhivirani sudski spisi za potrebe uvida stranaka i odvjetnika naručuju u uredovno vrijeme putem sudskih pisarnica.

Parnični i izvanparnični spisi Općinskih sudova u Zagrebu I, II i III, do 1970. godine, ostavinski spisi do 1945. godine i sudske ovjere do 1974. godine, s pripadajućim upisnicima pohranjeni su u Državnom arhivu Grada Zagreba, te u slučaju potrebe stranke naveden spise mogu naručiti ili izvršiti uvid u iste u prostorijama Državnog arhiva Grada Zagreba, na adresi Zagreb, Opatička 29.