Nadležnost


Općinski sudovi rješavaju u svim predmetima iz čl.3 st.2. Zakona o sudovima koji nisu stavljeni u djelokrug nekog drugog suda ili javnog bilježnika.
U kaznenim predmetima protiv vojnih osoba, vojnih službenika i vojnih namještenika u službi oružanim snagama za kaznena djela u obavljanju službe, za kaznena djela iz nadležnosti općinskih sudova, sude općinski sudovi s potpunom nadležnošću.
Odredbom čl.34. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08) propisano je da općinski sudovi u parničnim postupcima sude u sporovima:
uzdržavanju,
o postojanju ili nepostojanju braka, o poništenju i rastavi braka,
o utvrđivanju ili osporavanju očinstva ili materinstva,
o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti i o roditeljskoj skrbi, ako se istodobno odlučuje o rastavi braka, postojanju ili nepostojanju braka i poništenju braka,
o stvarnim i osobnim služnostima,
zbog smetanja posjeda,
iz najamnih, zakupnih i stambenih odnosa (osim sporova iz čl. 34. b.t. 1.),
za ispravak informacije i za naknadu štete nastale objavom informacije,
za zaštitu od nezakonite radnje,
iz radnih odnosa koje pokreće radnik protiv odluke o prestanku ugovora o radu.
Općinski sudovi sude u prvom stupnju i u svim drugim sporovima iz članka 1 ovoga Zakona koji nisu u prvostupanjskoj nadležnosti trgovačkih ili kojih drugih sudova.
Na području županijskog suda u kojemu je ustanovljeno više općinskih sudova zakonom se može odrediti da u određenoj vrsti sporova iz djelokruga općinskog suda na području istog županijskog suda sude samo neki od općinskih sudova.
Općinski sudovi obavljaju poslove pravne pomoći, ako zakonom nije drugačije određeno.

Odredbom čl.17.Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 134/02, 115/06) je propisano da su općinski sudovi su nadležni:
suditi u prvom stupnju za kaznena djela:
a) za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do deset godina,
b) za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općin¬skog suda,
poduzimati hitne radnje u prethodnom kaznenom postupku povodom kaznenih djela počinjenih na području općin¬skog suda samo ako postoji bojazan da istražni sudac neće moći pravodobno poduzeti te radnje,
u postupcima iz točke 1. ovoga stavka rješavati o prigovorima protiv optužnice i zahtjevima predsjednika vijeća iz članka 299. ovoga Zakona,
obavljati druge poslove povjerene im zakonom.
Zakonom se može propisati da u određenoj vrsti predmeta iz nadležnosti dvaju ili više općinskih sudova s područja istoga županijskog suda rješava jedan od tih općinskih sudova, s obzirom na uvjete rada i opseg poslova.