Jednostavna nabava

Poziv - Servis klima uređaja od 20. svibnja 2024.
Postupci za 2024. godinu

Postupci za 2024. godinu, za:

  • Uredski materijal – papir i uredske potrepštine
  • Tiskani uredski materijal – omoti spisa, tiskanice
  • Informatički potrošni materijal  - toneri i fotokonduktori
  • Materijal i sredstva za čišćenje, higijenu i dezinfekciju

su objavljeni u Elektroničkom oglasniku EOJN na stranici https://eojn.hr/

 Odluka o obustavi 41 Su-59-2024-42

Odluka, 41 Su-59-2024-43

Odluka, 41 Su-59-2024-44

Odluka, 41 Su-59-2024-45

Odluka, 41 Su-59-2024-46

Zapisnik o pregledu ocjeni i odabiru ponuda

Poziv za dostavu ponude (2024) u okviru poštanskih usluga

Poziv za dostavu ponude - E-zaprimanje dokumentacije, ispis i kuvertiranje u okviru poštanskih usluga broj: 41 Su-59/2024-3. od 24. siječnja 2024. sa prilozima.

Poziv za dostavu ponude

Prilog I - ponudbeni list

Prilog II - Troškovnik

Odluka o odabiru ponuditelja u postupku jednostavne nabave broj: 41 Su-59/2024-7. od 14. veljače 2024.

Poziv za dostavu ponuda - servis i održavanje klima uređaja
Odluka o izboru dobavljača
Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave E-zaprimanje dokumentacije, ispis i kuvertiranje u okviru poštanskih usluga
Poziva za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave Usluge sistematskih pregleda državnih službenika i namještenika
Poziv za dostavu ponuda - nabava službenog osobnog vozila putem financijskog leasinga 19.8.2021
Poziv za dostavu ponuda - nabava službenog osobnog vozila putem financijskog leasinga
Javni poziv - materijal i sredstva za čišćenje, higijenu i dezinfekciju
Javni poziv - informatički potrošni materijal
Javni poziv - tiskani uredski materijal - omoti, tiskanice
Javni poziv - uredski materijal - papir i uredske potrepštine
Postupak jednostavne nabave za predmete nabave iz plana nabave roba i usluga za 2021.nostavne nabave za predmete nabave iz plana nabave roba i usluga za 2021.
Javni poziv - uvezivanje zbirki isprava 41 Su-103/2021-7.
Nabava usluga zaprimanja, ispisa i kuvertiranja dokumenata - 25.02.2021.