Općinski prekršajni sud u Splitu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 5.101 15.656 11.750 8.951
2021. 8.951 15.090 13.504 10.654
2022. 10.654 15.397 16.752 12.317
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 27 9 36 36
2021. 26 9 35 35
2022. 25 9 34 34
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 75,05% 278 435 326
2021. 89,49% 288 431 386
2022. 108,80% 268 453 493