Županijski sud u Osijeku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 1.567 6.266 6.007 2.175
2018. 2.175 5.025 5.517 1.683
2019. 1.683 8.537 7.334 2.886
2020. 2.886 8.920 7.945 3.862
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 25 7 32 31
2018. 27 7 34 34
2019. 29 7 36 36
2020. 33 7 40 39
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 95,87% 132 202 194
2018. 109,79% 111 148 162
2019. 85,91% 144 237 204
2020. 89,07% 177 229 204
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 63 331 309 85 4,65%
2018. 85 391 404 72 4,28%
2019. 72 493 466 99 3,43%
2020. 99 328 265 162 4,19%