Općinski sud u Puli-Pola

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 9.198 24.046 17.541 15.689
2018. 15.689 15.449 20.185 10.918
2019. 9.016 11.273 10.474 7.869
2020. 7.869 10.358 8.482 9.784
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 35 26 61 55
2018. 35 22 57 55
2019. 27 12 39 34
2020. 24 13 37 34
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 72,95% 326 437 319
2018. 130,66% 197 281 367
2019. 92,91% 274 332 308
2020. 81,89% 421 305 249
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 96 251 268 76 0,48%
2018. 76 192 185 83 0,76%
2019. 83 133 85 73 1,13%
2020. 73 105 71 107 1,09%