Općinski sud u Varaždinu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 4.870 8.492 8.026 5.313
2018. 5.313 5.848 6.841 4.313
2019. 4.329 9.953 9.323 5.971
2020. 5.971 9.114 8.175 6.901
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 20 9 29 28
2018. 20 9 29 27
2019. 29 8 37 35
2020. 28 8 36 34
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 94,51% 242 303 287
2018. 116,98% 230 217 253
2019. 93,67% 234 288 270
2020. 89,70% 308 268 240
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 20 50 48 22 0,41%
2018. 22 31 42 11 0,26%
2019. 11 26 23 14 0,27%
2020. 14 34 29 19 0,28%