Prekršajni sud u Šibeniku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 3.577 5.154 5.415 3.029
2017. 3.029 3.761 4.790 2.002
2018. 2.002 4.436 4.296 2.281
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 8 0 8 8
2017. 8 0 8 8
2018. 8 0 8 8
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 105,06% 204 644 677
2017. 127,36% 153 470 599
2018. 96,84% 194 555 537