Prekršajni sud u Slavonskom Brodu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 921 3.823 3.708 678
2017. 678 3.053 3.379 339
2018. 339 2.704 2.666 387
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 8 0 8 8
2017. 7 0 7 7
2018. 7 0 7 7
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 96,99% 67 478 464
2017. 110,68% 37 436 483
2018. 98,59% 53 416 410