Prekršajni sud u Vukovaru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 1.207 4.151 4.518 788
2017. 788 4.133 4.123 778
2018. 778 4.060 3.717 1.079
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 11 2 13 13
2017. 11 2 13 13
2018. 11 2 13 12
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 108,84% 64 319 348
2017. 99,76% 69 318 317
2018. 91,55% 106 338 310