Općinski prekršajni sud u Splitu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 3.875 12.705 11.507 5.101
2020. 5.101 15.656 11.750 8.951
2021. 8.951 15.090 13.504 10.654
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 27 10 37 36
2020. 27 9 36 36
2021. 26 9 35 35
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 90,57% 162 353 320
2020. 75,05% 278 435 326
2021. 89,49% 288 431 386