Općinski sud u Varaždinu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 4.329 9.953 9.323 5.971
2020. 5.971 9.114 8.175 6.901
2021. 6.901 11.990 11.355 7.569
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 29 8 37 35
2020. 28 8 36 34
2021. 27 7 34 32
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 93,67% 234 288 270
2020. 89,70% 308 268 240
2021. 94,70% 243 375 355
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 11 26 23 14 0,23%
2020. 14 34 29 19 0,28%
2021. 19 58 55 22 0,29%