Općinski sud u Varaždinu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 5.971 9.114 8.175 6.901
2021. 6.901 11.990 11.355 7.569
2022. 7.569 12.365 11.534 7.464
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 28 8 36 34
2021. 27 7 34 32
2022. 25 7 32 31
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 89,70% 308 268 240
2021. 94,70% 243 375 355
2022. 93,28% 236 405 378
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 14 34 29 19 0,28%
2021. 19 58 55 22 0,29%
2022. 22 73 70 25 0,33%