Županijski sud u Karlovcu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 1.132 3.073 3.272 933
2021. 933 3.392 3.493 897
2022. 897 3.450 3.410 935
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 15 1 16 16
2021. 14 1 15 15
2022. 13 1 14 14
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 106,48% 104 192 205
2021. 102,98% 94 226 233
2022. 98,84% 100 246 244
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 38 218 224 32 3,43%
2021. 32 242 209 64 7,13%
2022. 64 168 195 38 4,06%