Županijski sud u Vukovaru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 1.340 2.907 2.728 1.516
2018. 1.516 2.801 3.192 1.123
2019. 1.123 2.856 2.887 1.092
2020. 1.092 2.990 3.000 1.082
2021. 1.082 3.262 3.125 1.234
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 10 2 12 10
2018. 10 2 12 11
2019. 11 2 13 13
2020. 10 2 12 12
2021. 9 2 11 11
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 93,84% 203 291 273
2018. 113,96% 128 255 290
2019. 101,09% 138 220 222
2020. 100,33% 132 249 250
2021. 95,80% 144 297 284
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 97 144 157 84 5,54%
2018. 84 151 161 74 6,60%
2019. 74 163 163 74 6,78%
2020. 74 142 139 77 7,12%
2021. 77 142 117 103 8,35%