Županijski sud u Vukovaru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 1.092 2.990 3.000 1.082
2021. 1.082 3.262 3.125 1.234
2022. 1.234 3.506 3.271 1.469
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 10 2 12 12
2021. 9 2 11 11
2022. 11 3 14 14
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 100,33% 132 249 250
2021. 95,80% 144 297 284
2022. 93,30% 164 250 234
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 74 142 139 77 7,12%
2021. 77 142 117 103 8,35%
2022. 103 125 133 95 6,47%