Općinski sud u Puli-Pola

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2019. 9.016 11.273 10.474 7.869
2020. 7.869 10.358 8.482 9.784
2021. 9.784 13.079 10.768 12.134
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2019. 27 12 39 34
2020. 24 13 37 34
2021. 27 13 40 38
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2019. 92,91% 274 332 308
2020. 81,89% 421 305 249
2021. 82,33% 411 344 283
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2019. 83 133 85 73 0,93%
2020. 73 105 71 107 1,09%
2021. 107 148 112 149 1,23%