Općinski sud u Šibeniku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 9.805 10.242 8.970 11.098
2021. 11.098 12.283 9.421 14.014
2022. 14.014 12.600 10.962 15.011
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 34 15 49 48
2021. 31 11 42 40
2022. 33 14 47 46
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 87,58% 452 213 187
2021. 76,70% 543 307 236
2022. 87,00% 500 274 238
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 105 299 271 133 1,20%
2021. 133 243 230 155 1,11%
2022. 155 195 180 176 1,17%