Županijski sud u Slavonskom Brodu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2017. 1.304 3.855 3.583 1.578
2018. 1.578 3.041 3.322 1.295
2019. 1.295 3.213 3.398 1.112
2020. 1.112 3.269 3.570 810
2021. 810 3.689 3.634 895
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2017. 15 2 17 16
2018. 14 2 16 16
2019. 14 2 16 16
2020. 17 2 19 19
2021. 16 2 18 18
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2017. 92,94% 161 241 224
2018. 109,24% 142 190 208
2019. 105,76% 119 201 212
2020. 109,21% 83 172 188
2021. 98,51% 90 205 202
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2017. 36 182 170 48 3,04%
2018. 48 208 240 16 1,24%
2019. 16 208 217 7 0,63%
2020. 7 222 220 9 1,11%
2021. 9 217 202 26 2,91%