Županijski sud u Slavonskom Brodu

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2020. 1.112 3.269 3.570 810
2021. 810 3.689 3.634 895
2022. 895 3.194 3.052 1.037
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2020. 17 2 19 19
2021. 16 2 18 18
2022. 14 1 15 15
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2020. 109,21% 83 172 188
2021. 98,51% 90 205 202
2022. 95,55% 124 213 203
Rješavanje predmeta starijih od 10 godina
Godina Na poèetku Primljeno Riješeno Neriješeno Udio starih u ukupnom broju neriješenih
2020. 7 222 220 9 1,11%
2021. 9 217 202 26 2,91%
2022. 26 175 168 33 3,18%