Prekršajni sud u Dubrovniku

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 5.244 5.678 5.725 5.115
2017. 5.115 4.002 6.431 2.475
2018. 2.475 4.093 4.413 2.051
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 14 0 14 13
2017. 14 0 14 14
2018. 14 0 14 14
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 100,83% 326 437 440
2017. 160,69% 140 286 459
2018. 107,82% 170 292 315