Prekršajni sud u Zlataru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno
2016. 1.217 3.134 3.522 821
2017. 821 2.975 3.137 652
2018. 652 2.513 2.665 481
Kretanje kadrova
Godina Broj sudaca Broj sudskih savjetnika Ukupan broj rješavatelja Ukupan broj rješavatelja - stvarna prisutnost
2016. 10 1 11 10
2017. 9 1 10 8
2018. 8 1 9 7
Pokazatelji uspješnosti rada
Godina CR DT Primljeno po rješavatelju Broj riješenih predmeta po rješavatelju
2016. 112,38% 85 313 352
2017. 105,45% 76 372 392
2018. 106,05% 66 359 381